Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních

 

Komora certifikovaných účetních, z.s. 
podle čl. 2 odst. 2 písm. d) stanov k provedení čl. 13 odst. 4 stanov stanoví:

Článek 1
Předmět úpravy

Disciplinární řád upravuje činnost disciplinární komise (dále jen „Komise“), postup prošetřování přijatých oznámení, kdo je účastníkem disciplinárního řízení, postup disciplinárního řízení, zkrácené řízení, práva certifikovaných účetních, vůči kterým je disciplinární řízení vedeno, a stanoví, co se rozumí disciplinárním proviněním a disciplinárním opatřením.

ČÁST PRVNÍ
Prošetřování oznámení

Článek 2
Prošetřování oznámení o provinění

(1) Podané oznámení o provinění certifikovaného účetního (dále jen podané oznámení) musí mít písemnou formu, musí obsahovat podstatu disciplinárního provinění k prošetření Komisí a může obsahovat kontaktní údaje toho, kdo oznámení podává. Může se týkat skutečnosti, ke které došlo max. tři roky před rokem, ve kterém je oznámení podáno.

(2) Kancelář Komory neprodleně předá podané oznámení předsedovi Komise spolu s kontaktními údaji na certifikovaného účetního, na kterého bylo podáno oznámení. Komise písemně informuje prostřednictvím kanceláře Komory do deseti pracovních dnů certifikovaného účetního, na kterého bylo podáno oznámení, a požaduje od něj potvrzení kontaktních údajů (poštovní a emailové adresy, datové schránky aj.), které budou využívány k následné korespondenci.

(3) Prošetřování podaného oznámení musí být ukončeno do tří měsíců ode dne jeho předání předsedovi Komise.

(4) Jestliže bylo prošetřováním zjištěno, že podané oznámení bylo neopodstatněné, disciplinární řízení nebude zahájeno. Toto rozhodnutí vč. zdůvodnění oznámí předseda Komise písemně jak certifikovanému účetnímu, na kterého bylo podáno oznámení, tak i osobě podávající oznámení, resp. zástupci právnické osoby, která oznámení podala (dále jen oznamovatel).  

(5) Jestliže byla prošetřováním potvrzena oprávněnost podaného oznámení, proběhne disciplinární řízení.   

ČÁST DRUHÁ
Disciplinární řízení

Článek 3
Účastníci disciplinárního řízení

Účastníky disciplinárního řízení jsou:

a) Komise,

b) certifikovaný účetní, vůči kterému je vedeno disciplinární řízení a případně osoba, která ho zastupuje,

c) člen Komory,

d) další osoby, které byly k disciplinárnímu řízení přizvány Komisí (např. svědci).

 Článek 4

Disciplinární řízení

(1) Komise posoudí na svém zasedání materiály pro každý konkrétní případ. Komise si může vyžádat od účastníků disciplinárního řízení další materiály k posouzení případu.

(2) Nejpozději do deseti dnů poté, co Komise obdržela kompletní materiály, musí její předseda svolat disciplinární řízení (dále jen řízení). Na řízení musí být pozván oznamovatel a certifikovaný účetní, na kterého bylo podáno oznámení. Dále mohou být pozváni svědci, které navrhla Komise. Řízení může proběhnout, i když se oznamovatel nedostaví. Pokud se nedostaví pozvaní svědci, rozhodne Komise, zda může řízení probíhat. Pozvání na řízení musí být odesláno jeho účastníkům alespoň jeden měsíc před jeho konáním.

(3) Pokud pozvaný certifikovaný účetní, na kterého bylo podáno oznámení, nepřevezme písemná pozvání na řízení, je toto považováno za nedostavení se bez řádné omluvy.

(4) Pokud se pozvaný certifikovaný účetní, na kterého bylo podáno oznámení, nedostaví na řízení bez řádné omluvy (alespoň dva dny předem) ze závažných důvodů, bude řízení probíhat bez jeho účasti. V případě, že svou nepřítomnost řádně omluví, bude nový termín řízení určen v co nejkratší době poté, co důvody pominuly. Za závažné důvody může být uznána nemoc, dlouhodobá zahraniční cesta apod. Za tento důvod nelze uznat pracovní zaneprázdnění.

(5) Řízení může probíhat pouze za přítomnosti všech členů Komise a certifikovaného účetního, na kterého bylo podáno oznámení, s výjimkou případů uvedených v odst. 3 a v prvé větě odst. 4 tohoto článku.

(6) Řízení je neveřejné. Řídí ho předseda Komise nebo jím pověřený zástupce.

(7) Po zahájení řízení přečte předseda Komise popis podstaty disciplinárního provinění a písemné vyjádření certifikovaného účetního, na kterého bylo podáno oznámení, pokud bylo předloženo před zahájením jednání. Členové Komise se vyjádří k disciplinárnímu provinění. Certifikovaný účetní, na kterého bylo podáno oznámení, nebo jeho zástupce přednese obhajobu. Komise provede výslech svědků a případně podá účastníkům řízení další doplňující otázky. O průběhu řízení vede Komise protokol. Záznam svědeckých výpovědí musí být podepsán svědky. Předseda Komise po vyslechnutí všech účastníků řízení a projednání všech předložených důkazů a svědeckých výpovědí ukončí důkazní řízení. Certifikovaný účetní, na kterého bylo podáno oznámení, má právo vyjádřit se k důkaznímu řízení před závěrečným jednáním Komise. Svědci jsou účastníky řízení pouze po dobu své výpovědi. Všichni účastníci řízení mohou svědkům pokládat otázky.

(8) V případě zjištění nových provinění v průběhu řízení, rozhodne předseda Komise o lhůtě k předložení dalších materiálů a o termínu projednání nových provinění.

(9) Po skončeném důkazním řízení projedná Komise na uzavřeném zasedání míru zavinění, druh disciplinárního opatření a vynese rozhodnutí s výrokem (dále jen rozhodnutí).

(10) Komise uzná certifikovaného účetního vinným, jestliže bylo nepochybně prokázáno, že se stal skutek, který je předmětem řízení a že se jej dopustil a je-li tento skutek porušením povinností certifikovaného účetního uložených mu statutem či dalšími normami Komory.

(11) Předseda Komise na konci zasedání seznámí ústně jeho účastníky s rozhodnutím Komise. Písemně je rozhodnutí Komise zasláno certifikovanému účetnímu, proti kterému bylo řízení vedeno, a oznamovateli do deseti pracovních dnů ode dne vyhlášení výroku.

(12) Rozhodnutí Komise nabývá platnosti marným uplynutím odvolací lhůty podle článku 5 písm. e) tohoto řádu.

(13) Platné rozhodnutí Komise je zapsáno do seznamu certifikovaných účetních.

Článek 5
Práva certifikovaného účetního, na kterého bylo podáno oznámení

Certifikovaný účetní, proti kterému je vedeno řízení, má následující práva:

a) být přítomen řízení Komise,

b) přizvat na řízení Komise, po předchozím písemném informování Komise, další osobu, která ho bude při tomto řízení zastupovat, případně s kterou se může při tomto řízení radit,

c) navrhnout Komisi přizvání svědků,

d) navrhovat předložení dalších důkazů a nahlížet do materiálů, které má Komise k dispozici,

e) podat odvolání proti rozhodnutí Komise k dozorčí komisi Komory, a to ve lhůtě do deseti pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí Komise,

f) požádat výbor Komory po uplynutí tří let ode dne nabytí platnosti disciplinárního opatření o výmaz tohoto opatření ze seznamu certifikovaných účetních.

Článek 6
Disciplinární provinění a disciplinární opatření 

(1) Za disciplinární provinění je považováno:

a) u všech certifikovaných účetních porušení etického kodexu a dalších norem vydaných Komorou se závazností pro certifikované účetní,

b) u členů Komory dále porušení stanov a dalších norem Komory.

(2) V případě pochybností o tom, zda napadené jednání bylo v rozporu s etickým kodexem či dalšími normami Komory nebo v případě pochybností o výklad těchto norem, je pro jednání Komise rozhodující stanovisko etické komise Komory. Etická komise je povinna své posouzení předat nejpozději do jednoho měsíce od vyžádání Komisí. Tato doba staví lhůty uvedené v disciplinárním řádu.

(3) Disciplinárním opatřením se rozumí:

a) napomenutí,

b) pokuta ve výši 1.000 Kč až 50.000 Kč,

c) vyloučení z Komory,

d) trvalé zneplatnění certifikátu, resp. jeho odebrání a výmaz ze seznamu certifikovaných účetních.

(4) Udělené disciplinární opatření může být z rozhodnutí Komise zveřejněno.

Článek 7
Zkrácené řízení

(1) Zkráceným řízením se rozumí postup Komise odlišný od ustanovení článků 3 až 5 ve vymezených případech disciplinárního řízení.

(2) V případě disciplinárního provinění, kterým je u členů Komory neplnění povinnosti podle čl. 8 odst. 2 písm. c) stanov, uloží Komise ve zkráceném řízení disciplinární opatření podle čl. 6 odst. 3 písm. c), pokud člen nesplní svoji povinnost ani do dvou měsíců po opatření uvedeném ve zvláštním předpisu3) a následném písemném upozornění.

(3) V případě disciplinárního provinění, kterým je u certifikovaných účetních nesplnění povinnosti podle směrnice Komory, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání, uloží Komise ve zkráceném řízení disciplinární opatření podle čl. 6 odst. 3.

Článek 8
Zveřejnění rozhodnutí v seznamu

(1) Rozhodnutí Komise ke konkrétnímu případu předá předseda Komise do deseti pracovních dnů po nabytí platnosti rozhodnutí podle čl. 4 odst. 12 tohoto řádu výborem pověřenému zaměstnanci Kanceláře Komory, který neprodleně zajistí zveřejnění v seznamu certifikovaných účetních.

(2) Po uplynutí lhůty stanovené v čl. 5 písm. f) tohoto řádu provede výborem pověřený zaměstnanec Kanceláře Komory, na základě žádosti certifikovaného účetního a potvrzení výboru Komory, výmaz uloženého disciplinárního opatření ze seznamu certifikovaných účetních. Provedení výmazu písemně oznámí certifikovanému účetnímu a Komisi. 

ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná a závěrečná

Článek 9

Pokud by bylo v průběhu prošetřování podaného oznámení nebo řízení zjištěno podezření z trestného činu, bude prošetřování nebo řízení zastaveno do doby rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. 

Článek 10
Odvolání proti rozhodnutí komise

(1) Odvolání proti rozhodnutí Komise podle čl. 4 odst. 11 tohoto řádu může podat oznamovatel k dozorčí komisi Komory do deseti pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. 

(2) Odvolání proti rozhodnutí Komise může podat oprávněná osoba podle čl. 3 písm. b) k dozorčí komisi Komory do deseti pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek.

(3) Dozorčí komise Komory rozhodne o odvolání podle odst. 1 a 2 na svém nejbližším zasedání a rozhodnutí Komise buď potvrdí a odvolání zamítne nebo rozhodnutí zruší.  

Článek 11
Archivace 

(1) Dokumentaci spojenou s prošetřováním podaného oznámení nebo řízení archivuje Kancelář Komory po dobu pěti let od rozhodnutí o neoprávněnosti podaného oznámení nebo konečného rozhodnutí Komise v rámci řízení. 

(2) Příslušnou dokumentaci konkrétního případu předá předseda Komise do jednoho měsíce po nabytí platnosti disciplinárního rozhodnutí podle čl. 4 odst. 12 výborem pověřenému zaměstnanci Kanceláře Komory. Ten zabezpečí jeho archivaci v souladu s ustanovením odst. 1 tohoto článku.

Článek 12

Ustanovení disciplinárního řádu se použije i pro člena - právnickou osobu a přiměřeně i pro aspiranta členství. 

Článek 13
Účinnost

Disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

____________________

3) Článek 6 odst. 2 příspěvkového a poplatkového řádu

 

Úplné znění disciplinárního řádu schváleného XIX. sněmem KCÚ dne 19. října 2015, ve znění doplnění schváleného XXIII. sněmem KCÚ dne 8. října 2019 a se zohlednění úprav odkazů schválených XXIV. sněmem KCÚ dne 17. prosince 2020.

Skočit na začátek