Směrnice
Komory certifikovaných účetních
o Systému kontinuálního profesního vzdělávání

Komora certifikovaných účetních podle čl. 2 odst. 2 písm. d) stanov k provedení čl. 2 odst. 2 písm. g) stanovčl. 2 odst. 5 etického kodexu, stanoví: 

ČÁST PRVNÍ
ZAMĚŘENÍ A STRUKTURA KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 1
Předmět úpravy

Směrnice vymezuje systém kontinuálního profesního vzdělávání (dále jen „KPV“), jeho cíle, strukturu, započítávání jednotlivých forem KPV a jeho organizaci. 

Článek 2
Zaměření a cíle KPV

(1) KPV je jednou z forem komplexní péče o rozvoj účetní profese. Hlavním smyslem je soustavné prohlubování a zdokonalování odborných znalostí a dovedností profesních účetních a rozvíjení profesních a etických hodnot.

(2) KPV představuje:

a. průběžnou aktualizaci odborných znalostí vč. legislativního rámce vztahujícího se k účetní praxi,

b. seznámení se s metodami a formami výkonu účetní praxe ve světě, zejména pak v zemích Evropské unie vč. legislativního rámce a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS),

c. zvyšování úrovně právního vědomí a trvalé rozvíjení profesních a etických hodnot,

d. napomáhání zvyšování efektivnosti práce a poskytovaných služeb a přizpůsobení se novým technikám a produktům informačních technologií.

Článek 3
Struktura KPV

Kontinuální profesní vzdělávání tvoří část strukturovaná a část nestrukturovaná. 

Článek 4
Strukturovaná část KPV

Strukturovaná část KPV spočívá v aktivních formách vzdělávání. Zahrnuje zejména:

a. přednášky, semináře a kurzy pořádané Komorou a jinými profesními sdruženími v rámci jejich programů dalšího profesního vzdělávání,

b. přednášky, semináře a kurzy pořádané odbornými školami, vzdělávacími institucemi nebo společnostmi provozujícími veřejnou praxi (účetní, auditorskou, daňovou) nebo zaměstnavatelem,

c. e-learningové kurzy, on-line semináře, webináře pořádané Komorou, jinými profesními sdruženími nebo vzdělávacími organizacemi,

d. ekonomicky zaměřené vysokoškolské studium,

e. odbornou pedagogickou činnost,

f.  odbornou lektorskou činnost,

g. odbornou publikační činnost. 

Článek 5
Nestrukturovaná část KPV

Nestrukturovaná část KPV spočívá zejména v nejrůznějších formách samostudia (studium odborné profesní literatury, webových portálů a internetových stránek apod.) nebo v aktivitách při řešení odborné problematiky, které mohou přispět přímo či zprostředkovaně k naplňování cílů KPV (např. aktivní členství v metodických radách či redakčních radách, pracovních skupinách působících na tvorbě účetní legislativy).

ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Článek 6
Rozsah KPV

(1) Certifikovaný účetní zapsaný v seznamu certifikovaných účetních1) (dále jen „seznam“) má povinnost zúčastnit se KPV v rozsahu 40 hodin ročně (z toho ve strukturované části minimálně v rozsahu 30 hodin), a to počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byl zapsán do seznamu1).

(2) V případě nesplnění KPV v rozsahu stanoveném v odst. 1 tohoto článku, lze převést závazek do následujících dvou kalendářních let. Za každé tři po sobě jdoucí roky, v nichž nedošlo k přerušení KPV dle čl. 9 směrnice, však musí být naplněno KPV v celkovém rozsahu 120 hodin.

(3) V případě, že certifikovaný účetní splní v daném roce ve strukturované části více hodin, než je stanoveno v odst. 1, může započítat plnění v rozsahu 50 % nad stanovený limit do následujícího roku, maximálně však 20 hodin.

(4) Za hlášení ve smyslu směrnice se považuje i hlášení jiné členské organizaci, jejíž systém KPV odpovídá podmínkám stanoveným v této směrnici. Jde zejména o hlášení podané Komoře auditorů ČR nebo Komoře daňových poradců ČR, případně ACCA. Pro naplnění povinnosti dle této směrnice postačuje zaslání Komoře kopie podaného hlášení, popř. oznámení o plnění profesního vzdělávání v jiné odpovídající organizaci. 

Článek 7
Započítávání jednotlivých forem KPV

(1) U strukturované části KPV:

a. přednáška, seminář a kurz [čl. 4 písm. a) a b) směrnice] — započítává se skutečná délka, 

b. e-learningový kurz, on-line seminář, webinář [čl. 4 písm. c) směrnice] — započítává se skutečná délka. Započítávaný kurz musí být doložen osvědčením potvrzujícím účast na semináři či kurzu, případně doložení úspěšného absolvování závěrečného testu.

c. odborná pedagogická činnost [čl. 4 písm. e) směrnice] — započítává se 30 hodin KPV, pokud se vykonává na plný úvazek, resp. 10 hodin KPV, pokud se vykonává na částečný úvazek,

d. odborná lektorská činnost [čl. 4 písm. f) směrnice] — započítává se skutečná délka, přičemž opakovaná témata se nezapočítávají,

e. publikační činnost [čl. 4 písm. g) směrnice] — započítává se jedna hodina KPV za každou normostranu v případě, že publikovaný text má minimálně rozsah tří normostran (opakované vydání se nezapočítává),

f. úspěšně složená zkouška v systému profesního vzdělávání — započítává se 15 hodin KPV v případě, že certifikovaný účetní nezapočítává přípravný kurz podle písm. a).

(2) Při studiu uvedeném v článku 4 písm. d) směrnice má studující výjimku z plnění strukturované části KPV.

(3) U nestrukturované části KPV studium odborné profesní literatury nebo odborných webových portálů a internetových stránek, případně zapojení do dalších aktivit spočívajících v řešení odborné problematiky [čl. 5  směrnice] se započítává maximálně 10 hodin KPV. 

Článek 8
Evidence a kontrola

(1) Certifikovaný účetní je povinen zasílat informace o plnění KPV v rozsahu stanoveném v čl. 6 odst. 1 směrnice Komoře formou elektronického evidenčního záznamu ve struktuře uvedené na internetových stránkách Komory, a to ve lhůtě do 31. ledna následujícího roku. Evidenční záznam je povinen zasílat i v případě nesplnění KPV ve stanoveném rozsahu a převodu závazku do dalšího roku podle čl. 6 odst. 2 směrnice.

(2) Certifikovaný účetní, který je členem Komory a absolvuje vzdělávací aktivity Komory, naplňuje povinnost KPV průběžně. Pokud za daný rok absolvuje minimálně 30 hod KPV prostřednictvím vzdělávacích aktivit Komory, hlášení KPV je mu automaticky vygenerováno a podáno a nevztahuje se na něho povinnost dle odst. 1 tohoto článku.

(3) Kontrola plnění KPV certifikovanými účetními je v působnosti Komory. Certifikovaný účetní je povinen na požádání předložit doklady o účasti na akcích nepořádaných Komorou a započítávaných do KPV a o jejich obsahové náplni. Doklady o účasti na akcích KPV certifikovaný účetní uchovává po dobu tří let následujících po roce, jehož se hlášení KPV týká.

(4) Neplnění povinností KPV podle čl. 6 odst. 12 a čl. 8 odst. 1 podléhá disciplinárnímu řízení Komory podle zvláštního předpisu2). Kancelář Komory postoupídisciplinární komisi seznam certifikovaných účetních, kteří neplní povinnosti stanovené touto směrnicí po dobu tří let.

(5) Plnění, resp. neplnění povinnosti podle odst. 1 Komora zveřejní v seznamu1).  

(6) Hlášení o plnění KPV archivuje Komora po dobu pěti let následujících po roce, jehož se hlášení KPV týká. 

Článek 9
Přerušení KPV

(1) Certifikovaný účetní může přerušit KPV pouze v souvislosti s přerušením výkonu profese.

(2) Přerušení KPV oznamuje certifikovaný účetní se zdůvodněním výboru Komory, a to nejpozději ve lhůtě pro podání hlášení. Výbor Komory si může vyžádat doložení uvedeného zdůvodnění. Informaci o přerušení KPV vyznačí Kancelář Komory v seznamu.

(3) Před obnovením výkonu profese je certifikovaný účetní povinen nahradit KPV přezkoušením zaměřeným na ověření orientace v aktuálních právních předpisech a dalších normách souvisejících s výkonem profese (dále jen v tomto článku „přezkoušení“). O přezkoušení žádá certifikovaný účetní výbor Komory.

(4) Výbor Komory stanoví rozsah a způsob přezkoušení.

(5) Na základě výsledku přezkoušení rozhodne výbor Komory na nejbližším zasedání o změně zápisu v seznamu.

(6) Přezkoušení je zpoplatněno. Výši poplatku stanoví příspěvkový a poplatkový řád Komory. 

Článek 10
Ukončení KPV

Certifikovaný účetní může ukončit KPV pouze v souvislosti s ukončením výkonu profese. 

ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Přerušení KPV oznámené podle směrnice účinné účinné před 1. lednem 2020 se považuje za přerušení podle této směrnice.

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti zpětně dnem 1. ledna 2020.

  

1) Směrnice o seznamu certifikovaných účetních.
2) Disciplinární řád.

  

Směrnice byla schválena XXIV. sněmem KCÚ dne 17. prosince 2020.

 

 
Skočit na začátek