Směrnice
Komory certifikovaných účetních
kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávání

Komora certifikovaných účetních podle čl. 2 odst. 2 písm. d) stanov k provedení čl. 2 odst. 2 písm. g) stanov, čl. 2 odst. 5 etického kodexu a v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IFAC č. 7 — Continuing Professional Development, stanoví:

ČÁST PRVNÍ
ZAMĚŘENÍ A STRUKTURA KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 1
Předmět úpravy

Směrnice vymezuje systém kontinuálního profesního vzdělávání (dále jen KPV), jeho cíle, strukturu, započítávání jednotlivých forem KPV a jeho organizaci.

Článek 2
Zaměření a cíle KPV

(1) KPV je jednou z forem komplexní péče o rozvoj účetní profese. Hlavním smyslem je soustavné prohlubování a zdokonalování odborných znalostí a dovedností profesních účetních a rozvíjení profesních a etických hodnot.

(2) KPV představuje:

 1. průběžnou aktualizaci odborných znalostí vč. legislativního rámce vztahujícího se k účetní praxi,
 2. seznámení se s metodami a formami výkonu účetní praxe v zemích Evropské unie vč. legislativního rámce a mezinárodních standardů účetního výkaznictví,
 3. zvyšování úrovně právního vědomí a trvalé rozvíjení profesních a etických hodnot,
 4. napomáhání zvyšování efektivnosti práce a poskytovaných služeb a přizpůsobení se novým technikám a produktům informačních technologií.

Článek 3
Struktura KPV

Kontinuální profesní vzdělávání tvoří část strukturovaná a část nestrukturovaná.

Článek 4
Strukturovaná část KPV

Strukturovaná část KPV spočívá zejména v aktivních formách vzdělávání. Zahrnuje zejména:

 1. přednášky, semináře a kurzy pořádané Komorou a jinými profesními sdruženími v rámci jejich programů dalšího profesního vzdělávání,
 2. přednášky, semináře a kurzy pořádané odbornými školami, vzdělávacími institucemi nebo společnostmi provozujícími veřejnou praxi (účetní, auditorskou, daňovou) nebo zaměstnavatelem,
 3. e-learningové kurzy pořádané Komorou, jinými profesními sdruženími nebo vzdělávacími institucemi,
 4. ekonomicky zaměřené vysokoškolské studium,
 5. odbornou pedagogickou činnost,
 6. odbornou lektorskou činnost,
 7. odbornou publikační činnost.

Článek 5
Nestrukturovaná část KPV

Nestrukturovaná část KPV spočívá zejména v nejrůznějších formách samostudia (studium odborné profesní literatury. internetových serverů apod.) či odborných aktivitách spočívajících v řešení odborné problematiky, které mohou přispět přímo či zprostředkovaně k naplňování cílů KPV.

 

ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

Článek 6
Rozsah KPV

(1) Certifikovaný účetní zapsaný v seznamu certifikovaných účetních1) (dále jen seznam) má povinnost zúčastnit se KPV v rozsahu 40 hodin ročně (z toho ve strukturované části minimálně v rozsahu 30 hodin) počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byl zapsán do seznamu1).

(2) V případě nesplnění KPV v rozsahu stanoveném v odst. 1, lze převést závazek do následujících dvou kalendářních let tak, že vždy musí být za každé tři po sobě jdoucí roky naplněno KPV v celkovém rozsahu 120 hodin.

(3) V případě, že certifikovaný účetní splní v daném roce ve strukturované části více hodin než je stanoveno v odst. 1, může započítat plnění v rozsahu 50 % nad stanovený limit do následujícího roku, maximálně však 20 hodin.

(4) Komora vyhlásí a doporučí certifikovaným účetním pro každý kalendářní rok okruh odborných témat KPV. Komora je oprávněna stanovit a vyhlásit tzv. prioritní vzdělávací témata, která jsou povinná a nelze je nahradit žádnou z náhradních forem. Současně s prioritním tématem stanoví Komora jeho rozsah a lhůtu pro splnění.

(5) Za hlášení ve smyslu směrnice se považuje i hlášení (kopie hlášení) jiné členské organizaci IFACu nebo KDP ČR, popř. oznámení o plnění profesního vzdělávání v této organizaci. 

Článek 7
Započítávání jednotlivých forem KPV

(1) U strukturované části KPV:

 1. přednáška, seminář a kurz [čl. 4 písm. a)b) směrnice] — započítává se skutečná délka, maximálně však 7 hodin KPV za jeden den,
 2. e-learningový kurz [čl. 4 písm. c) směrnice] — započítává se skutečná délka, maximálně 20 hodin KPV. Započítávaný kurz musí být ukončen úspěšným absolvováním závěrečného testu. Lze započítávat pouze jeden kurz ročně.
 3. odborná pedagogická činnost [čl. 4 písm. e) směrnice] — započítává se 30 hod. KPV, pokud se vykonává na úplný úvazek resp. 10 hod. KPV, pokud se vykonává na částečný úvazek,
 4. odborná lektorská činnost [čl. 4 písm. f) směrnice] — započítává se skutečná délka, maximálně však 10 hodin KPV z presentovaného kursu (opakovaná témata se nezapočítávají),
 5. publikační činnost [čl. 4 písm. g) směrnice] — započítává se jedna hodina KPV za každou normostranu v případě, že publikovaný text má minimálně rozsah tří normostran (opakované vydání se nezapočítává),
 6. úspěšně složená zkouška v systému certifikace — započítává se 15 hodin KPV v případě, že certifikovaný účetní nezapočítává přípravný kurs podle písm. a).

(2) Při studiu uvedeném v článku 4 písm. d) směrnice má studující výjimku z plnění strukturované části KPV.

(3) U nestrukturované části KPV studium odborné profesní literatury nebo odborných internetových serverů [čl. 5  směrnice] — započítává se 10 hodin KPV.

Článek 8
Evidence a kontrola

(1) Certifikovaní účetní jsou povinni zasílat informace o plnění KPV v rozsahu stanoveném v čl. 6 odst. 1 na Komoru formou elektronického evidenčního záznamu ve struktuře uvedené na internetových stránkách Komory, a to ve lhůtě do 31. ledna následujícího roku. Evidenční záznam jsou povinni zasílat i v případě nesplnění KPV ve stanoveném rozsahu a převodu závazku do dalšího roku podle čl. 6 odst. 2.

(2) Kontrola plnění KPV certifikovanými účetními je v působnosti Komory. Certifikovaný účetní je povinen na požádání předložit doklady o účasti na akcích započítávaných do KPV a o jejich obsahové náplni. Doklady o účasti na akcích KPV certifikovaný účetní uchovává po dobu tří let následujících po roce, jehož se hlášení KPV týká.

(3) Neplnění povinností KPV podle čl. 6 odst. 12 a čl. 8 odst. 1 podléhá disciplinárnímu řízení Komory podle zvláštního předpisu2). Kancelář Komory postoupí disciplinární komisi seznam certifikovaných účetních, kteří neplní povinnosti stanovené touto směrnicí po dobu tří let.

(4) Plnění resp. neplnění povinnosti podle odst. 1 Komora zveřejní v seznamu1).  

(5) Hlášení o plnění KPV archivuje Komoro po dobu pěti let následujících po roce, jehož se hlášení KPV týká.

Článek 9
Přerušení KPV

(1) Certifikovaný účetní může přerušit KPV pouze v souvislosti s přerušením výkonu profese.

(2) Přerušení KPV oznamuje certifikovaný účetní se zdůvodněním výboru Komory. Výbor Komory si může vyžádat doložení uvedeného zdůvodnění. Informaci o přerušení KPV vyznačí Kancelář Komory v seznamu.

(3) Před obnovením výkonu profese je certifikovaný účetní povinen nahradit KPV přezkoušením zaměřeným na ověření orientace v aktuálních právních předpisech a dalších normách souvisejících s výkonem profese. O přezkoušení žádá certifikovaný účetní výbor Komory.

(4) Výbor Komory stanoví rozsah a způsob přezkoušení podle odst. 3.

(5) Podle výsledku přezkoušení podle odst. 3 rozhodne výbor Komory na nejbližším zasedání o změně zápisu v seznamu.

(6) Přezkoušení podle odst. 3 je zpoplatněno. Výši poplatku stanoví výbor Komory.

Článek 10
Ukončení KPV

Certifikovaný účetní může ukončit KPV pouze v souvislosti s ukončením výkonu profese.

 

ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se směrnice č. 11/2012, kterou se stanoví systém pokračujícího odborného vzdělávání.

 

Článek 12
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Přerušení KPV oznámené podle směrnice č. 11/2012 se považuje za přerušení podle této směrnice.

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

1) Směrnice o seznamu certifikovaných účetních.
2) Disciplinární řád.

 

 

Směrnice byla schválena XIX. sněmem KCÚ dne 19. října 2015.

 

 
Skočit na začátek