Etický kodex Komory certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních podle čl. 2 odst. 2 písm. d) stanov stanoví:

Článek 1
Preambule

Komora certifikovaných účetních má zájem na posilování dobrého jména účetní profese v České republice. Pro naplnění tohoto požadavku proto přijala etický kodex, který je závazný pro všechny členy účetní profese, kteří prošli systémem certifikace v ČR.

Etický kodex obsahuje minimální etické požadavky pro výkon účetní profese. Tyto požadavky vycházejí zejména z etického kodexu Mezinárodní federace účetních (IFAC), který tak může být použit jako vodítko pro řešení konkrétní situace.

Je běžnou praxí, že profesní účetní je současně členem i jiné profese, jež má formulována etická pravidla. Při své činnosti by měl profesní účetní postupovat vždy podle takového etického kodexu, který má v konkrétní situaci požadavek nejpřísnější.

Článek 2
Zásady

  1. Profesní účetní jedná při poskytování svých odborných služeb čestně, poctivě a s náležitou péčí.

  2. Profesní účetní jedná tak, aby nepoškozoval dobré jméno účetní profese.

  3. Profesní účetní je při poskytování svých odborných služeb objektivní a profesně nezávislý. Respektuje jen takové pokyny klienta, které nejsou v rozporu s právními předpisy.

  4. Profesní účetní dodržuje při výkonu své činnosti profesní standardy.

  5. Profesní účetní si průběžně udržuje odbornou způsobilost pro poskytování svých služeb. Dbá na to, aby požadavek odborné způsobilosti byl naplněn také u jeho spolupracovníků.

  6. Profesní účetní poskytuje jen takové služby, ke kterým má náležité odborné znalosti a k nimž má jak při jejich příslibu, tak při plnění dostatečnou kapacitu a potřebné zdroje.

  7. Profesní účetní je při propagaci služeb oprávněn poskytovat informace jen o takových odborných znalostech a zkušenostech, kterými disponuje. Přitom se vyvaruje použití prostředků znevažujících účetní profesi a snižujících odbornost jiných profesních účetních.

  8. Profesní účetní zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při poskytování svých odborných služeb, s výjimkou těch, které jsou veřejně známé. Sdělit informace kryté profesní mlčenlivostí může jen se souhlasem klienta, vyžadují-li to právní předpisy nebo umožňují-li to profesní standardy. Profesní účetní zajišťuje, aby profesní mlčenlivost dodržovali i jeho spolupracovníci.

  9. Za porušení profesní mlčenlivosti se považuje i využití informací pro vlastní prospěch nebo prospěch jiných osob.

  10. Profesní účetní si počíná tak, aby byl schopen dostát odpovědnosti za případnou škodu vzniklou při poskytování svých odborných služeb.

Článek 3
Zrušovací ustanovení

Etický kodex schválený VI. sněmem Komory certifikovaných účetních dne 19. května 2004 se zrušuje.

Článek 4
Účinnost

Etický kodex nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

Etický kodex byl schválen XIX. sněmem KCÚ dne 19. října 2015.

 

Etický kodex 2016 - zásady

počet stažení 2361× , vytvořeno 3. 2. 2016

Pro informaci - etický kodex (2004)

počet stažení 7475× , vytvořeno 29. 6. 2009

Skočit na začátek