Sněm Komory

Sněm je podle čl. 9 stanov nejvyšším orgánem Komory. Jako řádný se koná jednou ročně.

Sněm zejména:
  1. schvaluje stanovy Komory, etický kodex, jednací řád sněmu, disciplinární a volební řád Komory a další normy upravující práva a povinnosti certifikovaných účetních,
  2. volí resp. odvolává před uplynutím volebního období členy volených orgánů Komory,
  3. volí delegáty do nejvyšších orgánů právnických osob, kterých je Komora členem,
  4. volí kandidáty na členství ve volených orgánech právnických osob, kterých je Komora členem, 
  5. schvaluje rozpočet a účetní závěrku Komory,
  6. projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru Komory a zprávy disciplinární, dozočí a etické komise Komory,
  7. schvaluje výši členských příspěvků a administrativního poplatku aspirantů členství,
  8. může zrušit či změnit rozhodnutí výboru Komory,
  9. rozhoduje o zrušení Komory,
  10. usnáší se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si vyhradí.

 

Skočit na začátek