Stanovy Komory certifikovaných účetních

STANOVY

Komory certifikovaných účetních

Článek 1

Komora certifikovaných účetních

(1) Zřizuje se Komora certifikovaných účetních (dále jen Komora). Tato korporace navazuje na Komoru certifikovaných účetních zřízenou dne 13. dubna 1999.

(2) Komora je samosprávnou profesní organizací sdružující osoby, které mají zájem podílet se na rozvoji a zkvalitňování účetní profese.

(3) Komora je právnickou osobou, spolkem podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sídlem v Praze.

(4) Komora je členem Svazu účetních ČR, z.s. a využívá práv a plní povinnosti vyplývající z členství. 

Článek 2

Působnost Komory

(1) Posláním Komory je:

a. sdružovat absolventy profesního vzdělávání účetní profese podle čl. 3 stanov a právnické osoby podle čl. 4 stanov, a

b. svými aktivitami přispívat k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v České republice. (2) K naplnění poslání Komora zejména:

a. hájí a prosazuje oprávněné zájmy členů Komory, zejména jejich odborný a profesní rozvoj,

b. propaguje účetní profesi, certifikované účetní a aktivity Komory,

c. vede seznam certifikovaných účetních a seznamy členů Komory,

d. vydává etický kodex a další normy usměrňující činnost certifikovaných účetních a dohlíží nad jejich dodržováním osobami zapsanými do seznamu certifikovaných účetních a seznamů členů Komory,

e. řeší stížnosti na činnost členů Komory a dalších osob zapsaných v seznamu certifikovaných účetních,

f. podílí se na legislativním procesu v rámci právní úpravy účetnictví,

g. poskytuje vzdělávání členům i odborné veřejnosti a zajišťuje systém kontinuálního profesního vzdělávání pro certifikované účetní,

h. poskytuje členům Komory informační servis,

i. podílí se na průběžném zdokonalování systému certifikace účetní profese Svazu účetních ČR, z.s., předkládá návrhy na jmenování osob členy Komitétu pro certifikaci a vzdělávání účetní profese, Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe a do funkcí zkušebních komisařů systému certifikace,

j. spolupracuje s adepty profesního vzdělávání dle čl. 3, odst. 2 stanov a poskytuje jim informační servis,

k. rozvíjí spolupráci s tuzemskými i zahraničními organizacemi působícími zejména v oblasti účetnictví, finančního řízení, auditu a daní,

l. rozvíjí spolupráci s organizacemi poskytujícími vzdělání v oboru účetnictví v rámci středních, vyšších odborných a vysokých škol.

(3) Plnění poslání Komory se považuje za hlavní činnost Komory. 

(4) Za účelem financování své hlavní činnosti může Komora provozovat také podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší.

Článek 3

Členství fyzických osob

(1) Členství fyzických osob v Komoře je dáno profesními podmínkami, které jsou postaveny na následujících obecných principech:

a. prokázání znalostních předpokladů a praktických dovedností vyplývající z podmínek příslušného profesního vzdělání,

b. přistoupení k etickému kodexu Komory a

c. závazek celoživotního vzdělávání v souladu s principy kontinuálního profesního vzdělávání.

(2) Nárok na členství v Komoře má vždy absolvent Systému certifikace účetní profese Svazu účetních ČR, z. s. (dále jen „certifikace“). O členství může požádat dále absolvent profesního vzdělání, které je v souladu s principy a postupy Mezinárodních vzdělávacích standardů účetních (IES) vydávaných Výborem pro mezinárodní vzdělávací standardy účetních (IAESB) Mezinárodní federace účetních (IFAC). V takovém případě rozhoduje o členství v Komoře její výbor.

(3) Členem Komory se stane žadatel:

a. podáním přihlášky, resp. rozhodnutím výboru Komory po podání přihlášky, a

b. úhradou stanoveného členského příspěvku podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(4) Členství v Komoře se pozbývá:

a. prohlášením člena o jeho vystoupení z Komory k datu doručení prohlášení nebo k datu v něm uvedeném, a to dnem, který nastane dříve, nebo

b. rozhodnutím dozorčí komise o odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise, a to dnem doručení rozhodnutí o odvolání členovi nebo marným uplynutím lhůty pro odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise, nebo

c. úmrtím, a to dnem úmrtí.

(5) Osoba, jejíž členství v Komoře bylo ukončeno podle odst. 4 písm. b) může podat novou přihlášku do Komory nejdříve po uplynutí tří let od nabytí účinnosti rozhodnutí. V tomto případě rozhoduje o členství v Komoře její výbor.

(6) Zamítne-li výbor Komory žádost o členství podle odst. 2 a 5 a čl. 4 odst. 2, může se žadatel odvolat k dozorčí komisi do třiceti dnů od doručení rozhodnutí. Rozhodnutí dozorčí komise je konečné.

Článek 4

Členství právnických osob

(1) O členství v Komoře může požádat právnická osoba, která:

a. má činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, a vykonává ho prostřednictvím člena Komory, čímž se rozumí statutární orgán nebo osoba odpovědná za výkon činnosti,

b. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem účetního poradenství.

(2) O přihlášce rozhoduje výbor Komory a právnická osoba se stane členem rozhodnutím výboru a úhradou členského příspěvku a servisního poplatku podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(3) Členství právnické osoby v Komoře se pozbývá:

a. prohlášením člena dle odst. 1 písm. a) tohoto článku o jeho vystoupení z Komory k datu doručení žádosti o ukončení členství nebo k datu v něm uvedeném, a to dnem, který nastane dříve, nebo 

b. rozhodnutím disciplinární komise, a to k datu rozhodnutí komise, nebo c. zánikem právnické osoby.

Článek 5

Členství na podporu vzdělávání

(1) Členem Komory v rozsahu členství na podporu vzdělávání může být právnická či fyzická osoba, jejíž zaměstnanec nebo statutární zástupce je členem Komory nebo adeptem profesního vzdělávání dle čl. 3, odst. (2). 

(2) Podmínkou vzniku členství na podporu vzdělávání je souhlas podnikatelského subjektu s tímto členstvím a následné schválení členství výborem. Členství je podmíněno uhrazením poplatku podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory. 

Článek 6

Čestné členství

(1) Čestným členem Komory může být fyzická i právnická osoba, která má s Komorou společné zájmy a která se zasloužila o rozvoj Komory a účetní profese v ČR.

(2) Čestné členství v Komoře vzniká dnem schválení návrhu na čestné členství výborem Komory nebo v souvislosti se získáním ocenění v soutěži pořádané Komorou nebo jejím partnerem, jehož součástí je nabídka čestného členství na určitou dobu.

(3) Čestné členství zaniká na základě rozhodnutí čestného člena, rozhodnutím sněmu o odejmutí čestného členství, úmrtím nebo zánikem právnické osoby, anebo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno. Návrh na schválení a zánik čestného členství podávají členové nebo výbor Komory.

Článek 7

Evidence členů Komory

(1) Komora vede seznam všech svých členů a zveřejňuje jej na svých internetových stránkách se souhlasem v seznamu vedených členů. 

(2) U členů – fyzických osob je zveřejňováno jméno a příjmení člena Komory, jeho evidenční číslo, typ členství a disciplinární opatření. Dále jsou zveřejněny jen ty údaje, k jejichž zveřejnění dal člen souhlas.

(3) U členů – právnických osob je zveřejňován název, sídlo, popř. adresy poboček, statutární orgán, popř. odpovědný zástupce, typ členství a disciplinární opatření. Další údaje jsou zveřejněny výhradně po souhlasu statutárního orgánu.

Článek 8

Práva a povinnosti členů Komory

(1) Člen Komory je oprávněn:

a. volit,

b. být volen do orgánů Komory, pokud není upraveno jinak,

c. účastnit se činnosti Komory a předkládat jejím orgánům náměty a návrhy týkající se činnosti Komory,

d. získávat informace o činnosti Komory,

e. spojovat či užívat jméno nebo logo Komory s vlastním jménem.

(2) Člen Komory je povinen:

a. dodržovat tyto stanovy, etický kodex a další normy Komory,

b. hájit zájmy Komory,

c. platit řádně členské příspěvky nebo poplatky podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(3) Člen Komory nesmí bez zmocnění výboru Komory vystupovat a jednat jménem Komory.

(4) Práva a povinnosti podle odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na právnické osoby, které jsou členy Komory.

(5) Členové podle čl. 5 a 6 nemají práva uvedená v tomto článku v odst. 1 písm. a), b), c) a e).

Článek 9

Aspirant členství

(1) Aspirantem členství se může stát fyzická osoba, která je účastna profesního vzdělávání uvedeného v čl. 3 odst. 2 stanov a která o to požádá podáním přihlášky.

(2) O přihlášce rozhoduje výbor Komory a žadatel se stane aspirantem členství rozhodnutím výboru a úhradou administrativního poplatku podle příspěvkového a poplatkového řádu Komory.

(3) Aspirant členství má práva podle čl. 8 odst. 1 písm. c) až e) a povinnosti podle čl. 8 odst. 2 stanov.

(4) Komora vede seznam aspirantů členství. V seznamu je uvedeno jméno, příjmení a evidenční číslo. Seznam je neveřejný a přístupný na internetových stránkách Komory pouze členům Komory. 

Článek 10

Orgány komory

(1) Orgány Komory jsou:

a. sněm Komory,

b. výbor Komory,

c. disciplinární komise,

d. dozorčí komise,

e. etická komise.

(2) Orgány uvedené v odst. 1 písm. b) až e) jsou orgány volené sněmem a jejich členem může být jen člen Komory - fyzická osoba. Podrobnosti o způsobu a průběhu voleb do orgánů Komory stanoví volební řád.

(3) Členové volených orgánů jsou voleni na období čtyř let, pokud se nejedná o členy zvolené v doplňovacích volbách v průběhu funkčního období. U výboru probíhá volba členů tak, že u voleného člena se vždy určí funkční období, přičemž se postupuje takovým způsobem, aby bylo docíleno rotace poloviny členů výboru každé dva roky. Členství v orgánech zaniká uplynutím volebního období. Za okamžik uplynutí volebního období se považuje okamžik zahájení volebního Sněmu ve čtvrtém kalendářním roce následujícím po kalendářním roce zvolení. Nebyl-li Sněm v souladu s čl.  11 stanov svolán, zaniká členství v orgánech nejpozději posledním dnem čtvrtého kalendářního roku následujícího kalendářnímu roku zvolení.

(4) Členové volených orgánů Komory mohou být v průběhu funkčního období odvoláni ze své funkce pouze tím orgánem, který je zvolil. Členství ve volených orgánech Komory dále

 

zaniká vlastní rezignací na členství v orgánu nebo ukončením členství v Komoře podle čl. 3 odst. 4 stanov.

(5) V případě, že členství v orgánu Komory skončí v průběhu funkčního období, proběhnou na nejbližším zasedání sněmu Komory doplňující volby.

(6) V případě, že v průběhu funkčního období skončí členství ve výboru třem a více jeho členům, a výbor tak přestane být usnášeníschopný, přebírá působnost tohoto orgánu v plném rozsahu dozorčí komise. Pokud skončí členství v dozorčí komisi i většině jejich členů, přebírá působnost výboru Komory disciplinární komise. V těchto případech je povinnost svolat do dvou měsíců od data, od kterého nejsou orgány usnášeníschopné, mimořádný

sněm Komory.

(7) Členství ve volených orgánech Komory je čestné. Výbor Komory může při respektování parametrů schváleného rozpočtu Komory přiznat odměnu.

(8) Členové volených orgánů Komory jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem svých funkcí a nesmí je zneužít k prospěchu svému nebo jiné osoby. Tato povinnost neplatí při komunikaci mezi jednotlivými orgány Komory podle odst. 1.

Článek 11

Sněm Komory

(1) Sněm Komory (dále jen „sněm“ v tomto článku) je nejvyšším orgánem Komory. Jako řádný jej svolává výbor Komory jednou ročně. Jako mimořádný jej svolává výbor Komory na základě vlastního usnesení nebo požádá-li o jeho svolání dozorčí komise, popř. alespoň 10 % členů Komory s hlasovacím právem. Právo zúčastnit se sněmu mají všichni členové Komory a bez hlasovacího práva aspiranti členství, zaměstnanci Komory a pozvaní hosté.

(2) Člen Komory může písemně zmocnit plnou mocí jiného člena Komory, aby ho na sněmu zastupoval a jeho jménem hlasoval (dále jen zástupce). Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na sněmu. Zastoupený člen v podepsané a datované plné moci uvede, kterého sněmu se zmocnění týká a koho zplnomocňuje. Nevyhovuje-li plná moc uvedeným požadavkům, je neplatná. Zástupce může zastupovat maximálně tři členy Komory a není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce.

(3) Sněm zejména:

a. schvaluje stanovy Komory, etický kodex, jednací řád sněmu, disciplinární a volební řád Komory a další normy upravující práva a povinnosti certifikovaných účetních,

b. volí, resp. odvolává před uplynutím volebního období členy volených orgánů Komory, c. volí delegáty do nejvyšších orgánů právnických osob, kterých je Komora členem,

d. volí kandidáty na členství ve volených orgánech právnických osob, kterých je Komora členem, 

e. schvaluje rozpočet a účetní závěrku Komory,

f. projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru Komory a zprávy disciplinární, dozorčí a etické komise Komory,

g. schvaluje výši členských příspěvků, servisních poplatků a administrativního poplatku aspirantů členství,

h. může zrušit či změnit rozhodnutí výboru,

i. rozhoduje o majetkové účasti Komory v obchodních korporacích,

j. rozhoduje o zrušení Komory,

k. usnáší se o dalších věcech náležejících do působnosti Komory, které si vyhradí.

(4) Sněm svolává výbor Komory pozvánkou minimálně jeden měsíc před datem konání s tím, že materiály, které předkládá výbor k projednání, zveřejní na internetových stránkách Komory nejpozději dva týdny před datem konání sněmu. Materiály předkládané jednotlivými Komisemi Komory musí být zveřejnění nejpozději jeden týden před datem konání sněmu.

 

(5) Sněm Sněm je usnášeníschopný, byl-li řádně svolán podle odst. 4 tohoto článku a účastní-li se jej nadpoloviční většina členů. Takový Sněm může měnit i program Sněmu, a to za předpokladu, že pro změnu programu se vysloví nadpoloviční většina všech členů Komory.

(6) Není-li svolaný Sněm usnášeníschopný, bezprostředně po zjištění této skutečnosti svolavatel Sněmu zahájí náhradní Sněm, který se řídí stejnými pravidly jako řádně svolaný Sněm, zejména jednacím řádem Sněmu, nemůže se však ve svém jednání odchýlit od navrženého programu.

(7) Podrobnosti ke způsobu svolání a jednání sněmu stanoví jednací řád sněmu Komory.

 

 

Článek 12

Výbor Komory

(1) Výbor Komory (dále jen „výbor“ v tomto článku) je statutárním orgánem, který řídí činnost Komory v období mezi dvěma sněmy. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Výbor má minimálně tři členy. Pro každé funkční období určí Sněm Komory počet členů výboru. Ze svého středu volí předsedu, dva místopředsedy a další funkcionáře podle potřeby. Předsedou nemůže být člen Komory, který je držitelem certifikátu stupně "Účetní asistent". K jednání jménem Komory jsou oprávněni statutární zástupci, kterými jsou předseda a oba místopředsedové, a zaměstnanec kanceláře na základě zmocnění daného výborem.

(3) Výbor rozhoduje o všech záležitostech Komory, které tyto stanovy nebo usnesení sněmu nesvěří jinému orgánu Komory.

(4) Výbor zejména:

a. připravuje podklady pro jednání sněmu a zajišťuje výkon jeho usnesení,

b. vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření a činnost Komory v souladu s právními a interními předpisy,

c. vypracovává návrhy norem Komory,

d. zřizuje výkonné útvary nebo odborné rady (metodické a redakční rady, pracovní skupiny apod.) Komory, jmenuje a odvolává jejich členy,

e. předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k legislativním úpravám či jiným materiálům v oblasti účetnictví a souvisejících oborů,

f. spolupracuje se zástupci dalších profesních organizací, podnikatelských asociací a komor, též se zástupci státu ve věci naplňování poslání Komory,

g. řeší pracovně právní vztahy ve vztahu k zaměstnancům Komory,

h. může pověřit vybraného člena výboru vedením Kanceláře Komory,

i. může zrušit či změnit rozhodnutí učiněné statutárním zástupcem Komory v době mezi zasedáními výboru.

(5) V době mezi zasedáními výboru je statutární zástupce oprávněn učinit neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak byl oprávněn výbor. Rozhodnutí musí být projednáno na nejbližším zasedání výboru.

(6) Jednání výboru svolává jeho předseda nebo místopředseda. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost nadpolovičního počtu zvolených a neodstoupivších členů výboru. Usnesení je přijato prostou většinou hlasů, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy, který jednání řídí.  Mimořádné jednání výboru svolává předseda nebo místopředseda na žádost nejméně tří členů výboru, předsedy disciplinární nebo dozorčí komise Komory.

(7) Podrobnosti ke způsobu svolání a jednání výboru stanoví jednací řád výboru.

Článek 13

Disciplinární komise

(1) Disciplinární komise (dále jen „komise“ v tomto článku) je orgánem Komory, který sleduje dodržování profesních norem, rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení a řeší případné stížnosti. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen jiných volených orgánů Komory a člen Komory, který je držitelem pouze certifikátu stupně "Účetní asistent".

 

(3) Členové komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise. Předseda nebo jím pověřený člen komise se účastní jednání výboru Komory s hlasem poradním.

(4) Činnost komise a podrobnosti o disciplinárním řízení a ukládání disciplinárních opatření upravuje disciplinární řád.

Článek 14

Dozorčí komise

(1) Dozorčí komise (dále jen „komise“ v tomto článku) je kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání, předkládá návrhy na úpravu norem, je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen jiných volených orgánů Komory a člen Komory, který je držitelem pouze certifikátu stupně "Účetní asistent". Členové komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost alespoň dvou členů

komise. Předseda nebo jím pověřený člen komise se účastní jednání výboru Komory s hlasem poradním.

(3) Komise má právo nahlížet do veškeré dokumentace Komory a vyžadovat od výboru a zaměstnanců Komory potřebné informace.

Článek 15

Etická komise

(1) Etická komise (dále jen „komise“ v tomto článku) je orgánem Komory, který zejména vydává výkladová stanoviska k etickému kodexu, k dalším normám vztahujícím se k výkonu profese a k povinnostem certifikovaných účetních a předkládá návrhy na jejich úpravu. Za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Komise má tři členy. Členem komise nemůže být člen disciplinární či dozorčí komise Komory. Členem komise nemůže být člen Komory, který je držitelem pouze certifikátu stupně "Účetní asistent" a který v kalendářním roce volby nedosáhne věku 35 let věku.

(3) Členové Komise volí ze svého středu předsedu, který řídí činnost komise, a jednoho místopředsedu. Pro uskutečnění jednání a usnášeníschopnost je nezbytná přítomnost alespoň dvou členů komise. Předseda nebo jím pověřený člen komise má právo účastnit se jednání výboru Komory s hlasem poradním, pokud není zároveň členem výboru.

 

 

 

Článek 16

Hospodaření Komory

 

(1) Komora hospodaří podle rozpočtu na daný kalendářní rok schváleného Sněmem. Rozpočet je sestavován zpravidla jako vyrovnaný. Pokud se rozpočet sestavuje jako deficitní, musí být současně předložen zdroj financování deficitu. Nedojde-li ke schválení rozpočtu, hospodaří do jeho schválení Komora podle rozpočtu předchozího roku, jeho provozní části. Nelze tedy realizovat nové investiční akce, ale pouze hradit nezbytně nutné běžné provozní výdaje.

 

(2) V případě, že Komora nemá na začátku roku schválený rozpočet, musí do doby jeho schválení výbor zajistit minimálně vyrovnané hospodaření. Přitom výbor vychází ze schváleného rozpočtu na rok předchozí.

(3) Výbor Komory je oprávněn v odůvodněných případech v průběhu roku k úpravám jednotlivých rozpočtových kapitol při nezměněných celkových parametrech rozpočtu.  Významné změny zdůvodní v rámci zprávy o výsledku hospodaření.

 

Článek 17

Kancelář Komory

(1) Pro zabezpečení činnosti Komory se zřizuje Kancelář Komory (dále jen „kancelář“ v tomto článku).

(2) Kancelář zejména:

a. řeší administrativní a organizační záležitosti v souladu s posláním Komory,

b. zajišťuje hospodaření Komory podle schváleného rozpočtu a pokynů výboru Komory a účetnictví,

c. poskytuje podporu, připravuje informace a podklady členům výboru a ostatním voleným orgánům,

d. poskytuje klientský servis členům Komory, certifikovaným účetním a ostatní veřejnosti.

(3) Kancelář Komory má výborem stanoveného vedoucího pracovníka. Výbor může též pověřit vedením kanceláře vybraného člena výboru.

 

Článek 18

Společná ustanovení pro možnost online jednání a rozhodování mimo zasedání

 

 

(1) Výbor může rozhodnout o konání sněmu v naléhavých nebo neodkladných záležitostech sněm formou online. Způsob konání sněmu formou online musí být uveden v pozvánce na sněm spolu s technickými údaji pro připojení se k jednání.

 

(2) Formou online je možné konat i zasedání volených orgánů KCÚ. Při zasedáních volených orgánu konaných prezenčně může předseda orgánu umožnit účast členů orgánů, kteří se nemohou z vážných důvodů zúčastnit jednání osobně.

 

(3) Forma jednání online nebo účast na jednání online je možná pouze v případě, že mají členové orgánu možnost sledovat celý průběh jednání, aktivně se do něj zapojovat a formou využití technických prostředků hlasovat.

 

(4) Orgán KCÚ mohou z rozhodnutí jejich předsedy rozhodovat i písemně mimo zasedání, tj. způsobem per rollam, jestliže se všem členům orgánu doručí návrh rozhodnutí.

 

(5) Způsobem per rollam nelze rozhodovat

 a. vyžaduje-li povaha věci ústní (osobní) projednání, popřípadě osobní přítomnost některého člena orgánu nebo další osoby; totéž platí pro rozhodování o disciplinární odpovědnosti

b. o zrušení KCÚ.

 

(6) Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle předseda orgánu členům orgánu na jejich e-mailové adresy, které za tímto účelem orgánu sdělí. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá člen na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je schváleno, jestliže ve stanovené lhůtě sdělí souhlasné stanovisko nadpoloviční většina všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou jeho členové informováni o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního zasedání.

 

(7) Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

 

 

Článek 19

Zrušení Komory

(1) O zrušení Komory s likvidací, v důsledku fúze nebo rozdělení, rozhoduje sněm, který je svolán výhradně za tímto účelem, dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

(2) Před rozhodnutím o zrušení sněm určí, na koho přechází jmění Komory a určí způsob jeho vypořádání a osoby, které ho provedou, nestanoví-li právní předpis jinak. 

Článek 20

Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. dalšími právními předpisy.

(2) Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

___________________

Úplné znění stanov schválených XX. sněmem KCÚ dne 1. listopadu 2016, ve znění doplnění schválených XXI. sněmem dne 22. listopadu 2017, XXII. sněmem dne 28. listopadu 2018, XXIII. sněmem dne 8. října 2019, XXV. sněmem dne 24. listopadu 2021 a XXVI. sněmem dne 31. října 2022

 

Stanovy ke stažení zde.

Skočit na začátek