Příspěvkový a poplatkový řád Komory certifikovaných účetních

Příspěvkový a poplatkový řád KCÚ schválený XXIII. Sněmem dne 8. 10. 2019 a účinný od 1. 1. 2020 je k dispozici zde.

 

***

Komora certifikovaných účetních podle čl. 9 odst. 3 písm. a) stanov k provedení čl. 5 odst. 2 písm. c) stanov stanoví:

 

Článek 1
Členské příspěvky fyzických a právnických osob

(1) Členské příspěvky se stanoví jako roční a jsou příjmem rozpočtu Komory.

(2) Výše členského příspěvku pro fyzické osoby činí 2 000 Kč. Podnikající fyzická osoba si může zvolit kombinaci členského příspěvku a servisního poplatku podle čl. 2 tohoto řádu. Toto rozhodnutí musí neprodleně oznámit Kanceláři Komory. 

(3) Výše členského příspěvku pro právnické osoby činí 2 000 Kč. Spolu s členským příspěvkem právnická osoba hradí servisní poplatek podle čl. 2 tohoto řádu.

(4) Po dobu členství právnické osoby, je jeden člen Komory - fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem právnické osoby, zproštěna povinnosti hradit členský příspěvek.

Článek 2
Servisní poplatek

(1) Servisní poplatek pro právnické osoby se stanoví jako roční a je příjmem rozpočtu Komory.

(2) Výše servisního poplatku činí v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb:
a) 1 000 Kč bez DPH, nebo
b) 4 000 Kč bez DPH, nebo
c) 8 000 Kč bez DPH.

(3) V případě, že osoba podle čl. 1 odst. 3 neoznámí výši servisního poplatku podle odst. 2 tohoto článku, bude hradit servisní poplatek podle odst. 2 písm. a) tohoto článku.

(4) Rozsah poskytovaných služeb v souvislosti se servisním poplatkem stanoví výbor Komory svým Rozhodnutím. Případné změny rozsahu poskytovaných služeb stanoví výbor Komory svým Rozhodnutím vždy k 1. 1. následujícího roku. O změnách bude členy Komory informovat elektronickou poštou a zveřejněním na internetových stránkách Komory.

Článek 3
Administrativní poplatek aspiranta členství

(1) Administrativní poplatek aspiranta členství se stanoví jako roční a je příjmem rozpočtu Komory.

(2) Výše administrativního poplatku činí 400 Kč vč. DPH. 

Článek 4
Společná ustanovení o příspěvcích a poplatcích

(1) Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek je splatný k 31. lednu běžného roku, nestanoví-li se jinak v odst. 2 až 4 tohoto článku.

(2)  Stane-li se členem Komory fyzická osoba v roce, ve kterém je zapsána do seznamu certifikovaných účetních, členský příspěvek hradí až od následujícího roku.

(3) V  případě,  že je členství v Komoře zahájeno ve druhém pololetí roku, výše členského příspěvku stanoveného v čl. 1 odst. 2 a 3 tohoto řádu, a administrativního poplatku stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto řádu, se snižuje o 50 %.

(4) V případě, že je členství v Komoře ukončeno v průběhu roku a členský příspěvek nebyl uhrazen v řádném termínu, stanoví se jeho výše podle počtu měsíců, v nichž členství trvalo a sankční poplatek ve výši 500 Kč, který je u právnické osoby zvýšen o 50 % výše servisního poplatku.

(5) Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek se hradí bezhotovostně na bankovní účet Komory. 

Článek 5
Sankce

(1) Neplnění povinnosti podle čl. 4 odst. 1 tohoto řádu podléhá disciplinárnímu řízení Komory podle disciplinárního řádu.

(2) Komora zveřejní na internetových stránkách Komory seznam členů a aspirantů členství, kteří nesplní povinnost podle čl. 4 odst. 1 tohoto řádu, a to nejpozději do dvou měsíců od data splatnosti členských příspěvků a poplatků. Tímto opatřením není dotčeno případné disciplinární řízení Komory.

(3) Seznam podle odst. 2 tohoto článku obsahuje následující údaje:
a) u fyzické osoby: jméno, příjmení, titul, číslo certifikátu a obec (bydliště),
b) u právnické osoby: jméno obchodní společnosti, identifikační číslo a sídlo.

(4) Komora provede výmaz člena nebo aspiranta členství ze seznamu podle odst. 2 tohoto článku do jednoho týdne po dni připsání dlužné částky vč. případného sankčního poplatku podle odst. 5 tohoto článku na bankovní účet Komory.

(5) Současně se zveřejněním člena v seznamu podle odst. 2 tohoto článku se zvyšuje výše členského příspěvku stanovená v čl. 1 odst. 2 a 3 tohoto řádu o sankční poplatek u fyzické osoby ve výši 500 Kč, resp. 1 000 Kč, je-li prodlení delší než pět měsíců a u právnické osoby ve výši 1 000 Kč, resp. o 2 000 Kč, je-li prodlení delší než pět měsíců. 

Článek 6
Zvláštní ustanovení 

(1) Výbor Komory se zmocňuje u člena - fyzické osoby ke snížení členského příspěvku podle čl. 1 odst. 2 tohoto řádu a sankčního poplatku podle čl. 5 odst. 5 tohoto řádu na žádost člena ve výjimečných případech. Formulář žádosti je uveden v příloze tohoto řádu. O udělených výjimkách podá výbor Komory informaci na nejbližším jednání sněmu Komory.

(2) Výjimečnými případy podle odst. 1 tohoto článku jsou zejména mateřská nebo rodičovská dovolená, invalidní, starobní nebo jiný důchod nebo sociální důvody s výjimkou případů, kdy v období, na které je o snížení žádáno, je tímto členem vykonávána podnikatelská činnost, která není vedlejší činností podle zvláštního právního předpisu1).

(3) V případě, že podnikající fyzická osoba zvolí kombinaci členského příspěvku a servisního poplatku podle čl. 1 odst. 2 tohoto řádu, ustanovení o výjimce podle odst. 1 a 2 tohoto článku se na ni nevztahuje.

Článek 7
Účinnost

Příspěvkový a poplatkový řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

 

--------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Příloha - formulář žádosti o snížení členského příspěvku - zde. 

 

 

Úplné znění příspěvkového a poplatkového řádu schváleného XXI. sněmem KCÚ dne 22. listopadu 2017, ve znění změn schválených XXII. sněmem dne 28. listopadu 2018.

Skočit na začátek