Archiv seminářů Komory

On-lne: Účetní závěrka – pro začátečníky (otevřený dotační seminář)

Termín: 26. - 27. 10. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Zatylnyjová Lenka

Program

• Zákon č. 263/1991 Sb., o účetnictví, kterým se provádějí některá ustanovená zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli
• České účetní standardy pro podnikatele
• Inventarizace majetku, závazků, pohledávek a skladových zásob
• Zúčtování výsledků inventarizace, opravné položky, kursové rozdíly, rezervy,dohadné položky, účtování o splatné dani
• Úprava účet. výsledku hospodaření na daňový základ, účtování o splatné dani, odložená daň
• Účetní výkazy,rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích
• Přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce, vypovídací schopnost
• Zajištění srovnatelnosti údajů vykazovaných v účetní závěrce s minulým účetním obdobím, následné povinnosti účetní jednotky
• Nejčastější chyby a nedostatky zjišťované při auditu účetní závěrky v jednotlivých oblastech
• Účetní aktuality a změny v účetnictví pro daný rok

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek