Archiv seminářů Komory

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY,DAŇOVÁ KONTROLA A JAK JÍ ČELIT

Termín: 9. 3. 2022
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Cena: 2590 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 7 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová MBA auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomie

Program

CÍL:

  • Poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti.
  • Seznámení posluchačů s mechanismem daňové kontroly, právy a povinnostmi poplatníka v průběhu jejího provádění a těsně po ní, jak jí úspěšně čelit tak, aby daňová kontrola již nebyla "strašákem" ale součástí života účetní jednotky.

 

OBSAH:

1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC 2021,2022- NOVELA DŘ
2 NEJČASTÉJŠÍ NÁKLADY U SPOLEČNOSTÍ, CENA OBVYKLÁ
3 ZÁSOBY JAKO NÁKLAD-LIKVIDACE,REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
4 OPRAVY JAKO NÁKLAD
5 REZERVA NA OPRAVY HIM
6 KDY SE JEDNÁ O OPRAVU A KDY O TECHNICkÉ ZDODNOCENÍ
7 OPERATIVNÍ, FINANČNÍ PRONÁJEM, VÝPUJČKA, PACHT,PODNÁJEM,PODPACHT
8 ODPISY MAJETKU
9 ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRU
10 CESTOVNÍ NÁHRADY JAKO NÁKLAD, AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ
11 PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU
12 STRAVENKY JAKO NÁKLAD
13 UBYTOVÁNÍ JAKO NÁKLAD
14 OSTATNÍ BENEFITY ZAMĚSTNANCU JAKO NÁKLAD
15 DANĚ JAKO NÁKLAD, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
16 REPREZENTACE, NEALKOHOLICKĚ NÁPOJE
17 DARY, REKLAMA A SPONZORSTVÍ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
18 KDY JSOU KURSOVÉ ROZDÍLY NÁKLADEM?
19 SLUŽBY JAKO NÁKLAD
20 POHLEDÁVKY JAKO NÁKLADOVÁ POLOŽKA
21 POKUTY PENÁLE A JINÉ SANKCE JAKO NÁKLAD
22 ÚROKY JAKO NÁKLAD
24 MANKA A ŠKODY JAKO NÁKLAD
25 NÁKLADY V KALENDÁŔNÍM A HOSPODÁŔSkĚM ROCE
26 DAŇOVÁ KONTROLA A JEJI PRAVDÉPODOBNOST
27 NASTAVENÍ ÚČETNÍHO SYSTÉMU
28 MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH DUSLEDKU DANOVE KONTROLY
29 KDY JE MOŽNÉ ZAHAJIT DK A PODMÍNKY ZaHÁJENÍ
30 PŘEKÁŽKY ZAHÁJENÍ DK, ÚČINKY ZAHÁJENÍ DK
31 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A JEHO ZVLÁŠTNOSTI
32 SPRÁVNÝ POSTUP FÚ PŘI DAŃOVĚ KONTROLE
33 POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ POCHYBNOSTÍ
34 DOKAZOVÁNÍ,DUKAZNÍ BŘEMENO, DUKAZNÍ PROSTŔEDKY
35 ZPRÁVA O DAŇOVÉ KONTROLE S JEJÍ PODPIS
36 MOŽNOST ROZŚÍŘENÍ KONTROLY
37 PROMLĆENÍ DANĚ
38 ÚKON UČINĚNÝ K VYBRÁNÍ DANĚ
39 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
40 ZPUSOBY POSUNUTÍ ÚHRADY DOMĚŘENÉ DANĚ, MINIMALIZACE SANKCÍ

 

Součásti semináře jsou i upozornění na aktuální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ a odpovědi na dotazy posluchačů v průběhu semináře.

 

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

 


Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno. 

 

Skočit na začátek