Archiv seminářů Komory

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 1. pol. roku 2022 – prakticky (on-line seminář)

Termín: 11.5.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 17:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2691 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 7 hodin

Spojení

ON-LINE

Lektoři

PhDr. Mgr. Adam Ander (zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění, zástupce ČR v Účetní komisi a Smírčím výboru pro vypořádání pohledávek)

Tomáš Novotný (ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů)

Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně a zkušená lektorka specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysílání nejen na zahraniční pracovní cesty)

Program

Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. V době pandemie COVID-19 a po ní je otázka zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků ještě více komplikovaná a přináší nové otázky týkající se zejména zahraničních home-officů. Začneme krátkým úvodem, v němž rozdělíme cizince podle aplikovatelných předpisů a shrneme povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců z hlediska pracovního a cizineckého práva, bez jejichž splnění riskuje zaměstnavatel vysoké sankce. Následovat bude výklad koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a jejich novelizace a nové výklady České správy sociálního zabezpečení týkající se dočasných změn místa výkonu práce při pandemii COVID-19 a dopadu na změnu příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení. Pozornost bude rovněž věnována dopadům Brexitu a situaci na Ukrajině.

Účastníci semináře budou seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců, zdravotního pojištění jejich rodinných příslušníků v České republice a vysílání pracovníků z České republiky. Navazovat bude aktuální daňová problematika týkající se zaměstnávání cizinců v ČR i v zahraničí a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů, výsledky koordinačních výborů a aktuální českou i zahraniční judikaturu. Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU, a to zejména zásadním povinnostem vyplývajících ze směrnice o vysílání pracovníků, notifikačním povinnostem a hrozícím sankcím za jejich nesplnění. Přednáška bude doplněna případovými studiemi s uvedením konkrétních povinností řešených průřezově jednotlivými přednášejícími.

Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání, zdaňování a vysílání pracovníků včetně cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).

 

9:00–10:00 • Úvod do problematiky – rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují • Mgr. Magdaléna Vyškovská • základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují, • základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců z hlediska pracovního a cizineckého práva a nejdůležitější sankce za jejich nesplnění.

10:15–12:15 • Sociální zabezpečení – výklad koordinačních nařízení a bilaterálních smluv, nemocenské pojištění cizinců • Tomáš Novotný • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, • dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, • určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení, • některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení, • dopad pandemie COVID-19 na příslušnost k předpisům sociálního zabezpečení zejména při práci z domova ze zahraničí, • související povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, • dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

12:15–13:00 • Polední přestávka

13:00–14:30 • Zdravotní pojištění • PhDr. Mgr. Adam Ander • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU, • legislativa EU v oblasti zdravotního pojištění a její dopady pro zdravotní pojištění cizinců v ČR, případně Čechů v EU, • rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, formuláře S1, S041, Evropský průkaz zdravotního pojištění), • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK, • nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků, • nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě, • rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (přeshraniční prvek), • plánovaná zdravotní péče v zahraničí (S2, směrnice o právech pacientů č. 24/2011), • zdravotní péče po Brexitu po 1. 1. 2021, • bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení upravující zdravotní pojištění (příslušnost k právním předpisům, rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků), • typy průkazů zdravotního pojištění.

14:45–17:00 • Daňová problematika • Mgr. Magdaléna Vyškovská • zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly, vyslaní zaměstnanci do ČR), • zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR, • zahraniční home-office pracovníků a jeho daňové dopady, • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů při práci jen v ČR nebo i v zahraničí • výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců, • důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele, • zálohy na daň, kdy ano a kdy ne, • právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (novelizovaná směrnice 96/71/ES a její transpozice do právních řádů členských států EU, EHP a CH, zásadní povinnosti českých zaměstnavatelů, limity pro vyslání podle směrnice, minimální pracovněprávní podmínky včetně odměny podle zahraničních předpisů, notifikační povinnosti při vyslání a sankce za jejich nesplnění), • zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění, • vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání, • související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání, • zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců), • vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců při progresivním zdanění, • případové studie vysílání.

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek