Archiv seminářů Komory

Komplikované účetní případy pro náročné

Termín: 16. 5. 2023 - 17. 5. 2023
Termín — bližší informace 9:00–17:00, 9:00–16:00
Místo konání:
Online
Cena: 5202 Kč (5780 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 13 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Jana Pilátová (daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR)

Program

1. den:
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podnikatelů versus zákon o daních z příjmů (co je nutné rozlišovat mezi účetním a daňovým pojetím, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ
daně z příjmů, povinné interní předpisy, novinky s dopadem do roku 2023)

• vybrané účetní případy u rezerv,
• účetní případy související s podíly na zisku ve vazbě na zákon o obchodních korporacích,

• škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů,

• opravy chyb minulých účetních období.

2. den:
• cizí měna v účetnictví a daních, druhy používaných kursů – související interpretace Národní účetní
rady,

• účtování zdravotního a sociálního pojištění, úroků z prodlení a smluvních pokut včetně dopadu do
odložené daně a s ohledem na transformaci výsledku hospodaření na základ daně,

• účtování záloh,

• operace s pohledávkami, opravné položky a odpis pohledávek z pohledu účetnictví a daně z příjmů.

16:00–17:00 TEST IES

 

Seminář je určen zkušeným hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek