Archiv seminářů Komory

Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2023

Termín: 1. 11. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2355 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Jiří Vrba

Program

Vymezení odborné literatury pro tématiku inventarizací.

Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku:
• formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes,
• zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace),
• ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací,
• vlivy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“ § 159 NOZ),
• příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.).
• Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (vyhlášení nouzového stavu/karantény, popř. jiné události hodné zřetele).

Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech:
• výchozí požadavky dle zákona o účetnictví,
• rozšíření požadavků na provedení inventarizací,
• vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017, s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů),
• prováděcí předpisy (vyhlášky č. 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek),
• aplikace v praxi – vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků/formálnost postupů) WISTLEBLOWING – (oznámit „něco“) jako nový nástroj odhalování protiprávního jednání.

Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací:
• návod, jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění,
• reakce na rozvoj informačních technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací (elektronické čtečky, drony, apod.),
• návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky,
• přípravné práce,
• průběh inventarizací,
• vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů.

Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady:
• účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů,
• Interpretace Národní účetní Rady I-39 „Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku“,
• proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování,
• problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy),
• ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-59 k dani z příjmů,
• věcné a formální náležitosti – průkaznost celkové dokumentace.

Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku:
• specifika u aktiv (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný), • specifika u pasiv (inventarizace vlastních a cizích pasiv),
• majetek cizí – v podrozvahové evidenci (novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví),
• majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe.

Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace: • povinnosti vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn,
• obecné přístupy auditora,
• pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích,
• možné alternativy postupů při mimořádných událostech (např. vyhlášení nouzového stavu/karentény, popř. jiných událostí hodných zřetele),
• možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně,
• vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací.

Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací:
• nedostatečná připravenost,
• neprůkaznost inventarizací,
• neúplnost inventarizací,
• proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů,
• možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací.

Nový zákon o účetnictví – zásadní změny ve formální a věcné podstatě provádění inventarizací:
• strohá úprava v zákoně,
• výrazné zjednodušení a volnost ve stanovení termínů inventarizací,
• konkrétní návody v prováděcích předpisech,
• prováděcí vyhláška – pro vybrané účetní jednotky,
• český účetní standard – pro podnikatele a ostatní účetní jednotky,
• nejasná účinnost nového zákona.

Diskuze a závěr:
• praktické příklady z praxe – „aplikace whistleblowing“ – pro koho je povinné a jak na to, • jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce,
• možnosti vymáhání mank a škod,
• stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod,
• případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách,
• judikát: inventurní manko a DPH.

 

Seminář je určen zejména účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, auditorům, ekonomickým pracovníkům, dále také manažerům a majitelům firem.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek