Archiv seminářů Komory

Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2024

Termín: 2. 4. 2024 - 4. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6543 Kč (7270 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 18 hodin

Spojení

Onine forma

Lektoři

Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR)

Ing. Marika Voženílková (specialistka na DPH)

Program

1. seminář
2. 4. 2024; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2024 • Ing. Jiří Klíma
• obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,
• daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,
• předmět DPH – tuzemská plnění,
• uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,
• jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,
• základ daně a její výpočet,
• oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,
• sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet,
• odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,
• zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
• daňové přiznání a kontrolní hlášení,
• ručení za nezaplacenou daň.

2. seminář
3. 4. 2024; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2024 • Ing. Jiří Klíma
Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky roku 2024, aktuální judikatura.
Z obsahu vybíráme:
• prodej zboží na dálku, e-shopy,
• pravidla přepočtu cizí měny na českou,
• pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů,
• pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí,
• opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně,
• pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu,
• přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,
• třístranné obchody,
• dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady,
• vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání.

3. seminář/workshop
4. 4. 2024; 9:00–16:00 • DPH v příkladech – workshop • Ing. Marika Voženílková

TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):
• porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,
• fikce dodání zboží a poskytnutí služby,
• prodej majetku mimo režim DPH,
• finanční a operativní leasing v souvislostech,
• sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,
• řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,
• opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, kontrolní hlášení,
• problematika nájmů ve všech souvislostech,
• nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,
• výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.

INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:
• dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,
• nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,
• nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,
• přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,
• pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,
• příklady porušení režimu skladu a dopady,
• přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.

VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):
• zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,
• dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,
• dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,
• vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).

Komplexní příklad.

Odpovědi na dotazy.

 

Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek