Archiv seminářů Komory

Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2024 – přímé daně

Termín: 21. 5. 2024 - 23. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 5378 Kč (5976 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 18 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Václav Benda (lektor a specialista na DPH)

Ing. Jiří Nesrovnal (N-Consult s.r.o., daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí odborné sekce daně z příjmů právnických osob při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 v kategorii za komerční daňovou sféru se stal „Daňovou osobností roku 2018“ a ve stejné soutěži se stal za rok 2022 „Nejlepší lektor v daních“)

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. (daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR)

Program

Po absolvování seminářů získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách daňové legislativy (DPH, DzPO, DzFO).
Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě s dopady do odborné praxe, seznámí vás s aktuální judikaturou, se závěry koordinačních výborů, s informacemi a pokyny ministerstva financí.

1. seminář:
21. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Václav Benda
Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2023 a 2024 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží • vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku • vymezení místa plnění při poskytování služeb • zvláštní režim jednoho správního místa • jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku • vystavování daňových dokladů • stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů • sazby daně • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu • pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží • uplatňování nároku na odpočet daně, včteně snížení odpočtu daně při zrušení registrace • zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2024 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění • správa DPH v tuzemsku • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení.

2. seminář:
22. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Jiří Nesrovnal
• aktuální daňové změny schválené v roce 2023 a 2024,
• vybrané daňové změny včetně výkladů a aktuální judikatury se zaměřením na oblast DPPO,
• daňový úsporný balíček (změny sazby, změny v zaměstnaneckých benefitech, funkční měna, změny v dohodách o provedení práce, nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů, limitace vstupní ceny aut)
• nový výkladový pokyn k ZDP D-59,
• vybrané daňové aspekty agrese Ruska na Ukrajinu.

3. seminář:
23. 5. 2024; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled • Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
• aktuální stav legislativy
• zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024,
• rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů
• příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …).
• příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby
• zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)
• příjmy ostatní (z příležitostných činností , z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)
• příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně, stálá provozovna, uplatnění výdajů …)
• odpočty od základu daně a slevy na dani
• poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)
• zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek