Archiv seminářů Komory

Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti

Termín: 31. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA (auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví)

Program

Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Dozvíte se vše podstatné o stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví i dani z přidané hodnoty.
Připravíte se na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení.

 

• legislativní rámec, změny v důsledku novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu,
• podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny,
• výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví – konto 395,
• vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky,
• daňové neuznatelné výdaje organizační složky, cestovní náhrady,
• účetní a daňové odpisy HIM, převody majetku,
• kursové přepočty organizační složky, zúčtovací vztahy,
• změny v tvorbě opravných položek, dodanění závazku, pohledávky a závazky vůči matce, • rezervy a jejich daňový odpočet, zákon o rezervách a jeho využití u o.s.,
• ocenění CP a podílů, přecenění,
• dohadné položky – nástroj pro daňovou optimalizaci,
• časové rozlišení nákladu a výnosu,
• inventarizace majetků a závazků organizačních složek,
• DPH a organizační složka,
• cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení,
• uplatnění odčitatelných položek od základu daně,
• slevy na dani, výpočet slevy za ZPS,
• výpočet daňové povinnosti a záloh na daň, zápočet daně uhrazené v zahraničí,
• uplatňování ztrát z minulých let, uplatňování daru,
• odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik,
• zpracovaní DPPO organizační složky,
• zahrnutí zahraničních příjmů do DPPO,
• audit účetní závěrky, zpráva o propojených osobách dle ZOK,
• způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky o.s., rozdělení hospodářského výsledku,
• organizační složka na Slovensku,
• základní zásady daňového řízení – kontrola správce daně, novela Daňového řádu.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek