Archiv seminářů Komory

Internátní školení - komplexní pohled na problematiku nestátních neziskových organizací

Termín: 14.–16. 6. 2007
Místo konání:
Hotel Arnika, Rudník u Vrchlabí
Cena: 4550 Kč (5390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Vložné hrazené účastníkem, členem KCÚ: 4 550 Kč včetně DPH.

Vložné hrazené účastníkem, nečlenem KCÚ: 5 390 Kč včetně DPH.

Cena zahrnuje: Přednášky, materiály, ubytování ve dvoulůžkových pokojích (dvě noci), stravování v rozsahu plné penze, občerstvení a použití bazénu.

Služby za úplatu: Sauna, vířivá koupel, masáže.

Místo konání:

Hotel Arnika, Rudník u Vrchlabí 134 (www.arnika-rudnik.cz).


Cíl a cílová skupina: Účetním, daňovým poradcům, auditorům a ekonomickým pracovníkům politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, odborů a odborových organizací, nadací a nadačních fondů, církví a církevních organizací, obecně prospěšných společností, zájmových sdružení právnických osob, veřejných vysokých škol, společenství vlastníků jednotek a ostatních nevýdělečných organizací, s výjimkou organizačních složek státu, územně správních celků, příspěvkových organizací a státních fondů.
Školení je také určeno pracovníkům poradenských společností, kteří zpracovávají účetnictví pro výše uvedené organizace. Na konci každé přednášky bude věnován dostatečný prostor diskuzi a odpovědím na praktické dotazy posluchačů.

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 20 HODIN.

ODBORNÝ PROGRAM ŠKOLENÍ:

14. 6. 2007 (Čt); 10:30-18:30, prezence od 10:00 hod.

Obsah

Odborně zajišťují:

Blažena Petrlíková/účetní poradce se specializací na neziskový sektor, metodik účetnictví a kontrolní pracovník Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí v.v., autorka publikací k účetnictví nevýdělečných nevládních organizací/

10:30-12:30 PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ NNO

  Zásady nakládání s majetkem, financování a hospodaření nevýdělečných organizací podle příslušných předpisů:
 • školské právnické osoby,
 • veřejné vysoké školy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • nadace a nadační fondy,
 • veřejné výzkumné instituce, atd.

12:30-13:30 Polední přestávka - oběd

13:30-18:30 DOTACE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

 • přehled právních předpisů souvisejících s dotacemi z veřejných rozpočtů ČR,
 • jak sestavit rozpočet projektu v návaznosti na předpisy k účetnictví nevýdělečných organizací,
 • výklad některých ustanovení v návaznosti na vyhlášku č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a České standardy pro NNO č. 401 až 414,
 • jaké výdaje lze hradit z dotace, změny rozpočtu,
 • jak účtovat odděleně o výdajích z dotace, účtování o odpisech u majetku pořízeného z investiční dotace,
 • vyúčtování čerpaných prostředků poskytovateli,
 • práva a povinnosti kontrolovaných osob (příjemců dotace).

15. 6. 2007 (Pá); 08:30-18:30

Obsah

Odborně zajišťují:

Blažena Petrlíková

08:30-12:30 ÚČETNICTVÍ V NNO

 • aktuální právní úprava účetnictví neziskových subjektů v roce 2007,
 • vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zvláštnosti v účetnictví neziskových organizací,
 • komentář k některým položkám rozvahy a výkazu a zisků a ztráty,
 • používané účetní metody,
 • České účetní standardy pro neziskové subjekty,
 • vnitřní kontrola,
 • vybrané postupy účtování o dlouhodobém majetku, o finančním majetku, o darech, dotacích, opravných položkách, zákonných rezervách, účtování o vlastních zdrojích - vlastní jmění a fondy…

12:30-13:30 Polední přestávka - oběd

13:30-18:30 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ V NNO

 • aplikace zákona o daních z příjmů u neziskových organizací,
 • příjmy, které jsou předmětem daně,
 • povinnost podat daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu,
 • majetek ve vztahu k daňovým odpisům,
 • tvorba opravných položek a daňových rezerv v neziskovém sektoru,
 • daňové řešení pohledávek v neziskovém sektoru,
 • zdaňování příjmů z dotací….. z úroků z vkladů na běžném účtu, …
 • zjištění základu daně,
 • výsledek hospodaření, uplatnění daňových odpisů,
 • výpočet daňového základu před úpravou.
 • praktické příklady.

16. 6. 2007 (So); 08:30-12:30

Obsah

Odborně zajišťuje:

Ing. Helena Stuchlíková (metodička ekonomického odboru Karlovy Univerzity, specialistka na neziskové organizace)

08:30-12:30 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V NNO

 • vymezení pojmů,
 • předmět daně a jeho specifika u nestátních neziskových subjektů,
 • posuzování obratu, povinná registrace a identifikace, zrušení registrace,
 • osoba identifikovaná k dani,
 • nejčastější aktivity – v tuzemsku a mimo tuzemsko (uskutečněná zdanitelná plnění, přijatá plnění),
 • základ daně a jeho opravy,
 • dotace ve vztahu k dani z přidané hodnoty (položky zahrnované do základu daně, dotace ze strukturálních fondů EU, dotace z veřejných rozpočtů ČR, …,
 • nárok na odpočet daně, možná výše uplatnění odpočtu u přijatých plnění, způsoby výpočtu,
 • problém vědy a výzkumu v nevýdělečných organizacích,
 • otázky, diskuze.

12:30 Oběd

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek