Archiv seminářů Komory

English Survival Skills for Communicating Tax & Accounting Issues

Termín: 5. 12. 2007
Termín — bližší informace 5. 12. 2007; 09:00–16:00
Místo konání:
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Cena: 2480 Kč (2870 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

aneb ANGLIČTINA PRO ZVLÁDNUTÍ KOMUNIKACE O DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLEMATICE – interaktivní program


VZDĚLÁVACÍ AKCE JE V TOMTO TERMÍNU ZRUŠENA.


Participants/Účastníci

Those working as tax advisors, accountants, bookkeepers and who are required to communicate in both written and spoken English in a professional capacity.
Každý, kdo pracuje jako daňový poradce a účetní a kdo je nucen komunikovat v angličtině jak v mluvené tak i písemné formě na profesionální úrovni.

Objectives/Cíle:

In the constantly evolving environment of accounting and tax law, it is vital that tax advisors, accountants, and bookkeepers are able to discuss, explain and clarify all issues relevant to the business sphere to clients and counterparts. This course will provide intensive and interactive exercises in the language of accounting and tax and, in addition, will address the supporting language required when explaining accounting and tax issues in meetings, discussions and negotiations.
V neustále se vyvíjejícím prostředí účetních a daňových zákonů je velmi důležité, aby daňoví poradci a účetní byli schopni diskutovat, vysvětlovat a objasňovat svým klientům a partnerům komplexní problematiku týkající se obchodní sféry. Tento kurs poskytne intenzivní a interaktivní procvičení jazyka v oblasti účetnictví a daní, navíc také poskytne terminologii nezbytnou pro objasňování účetní a daňové problematiky při setkání, diskusích a jednáních.
Content/Obsah:

This one-day seminar will enable the participant, in English, to/Tento jednodenní seminář umožní účastníkům:
  • Learn the terminology of accounting and tax /naučit se účetní a daňovou terminologii/.
  • Acquire the language of meetings, discussions and negotiations /osvojit si jazyk nezbytný při setkáních, diskusích a jednáních/.
  • Explain updates in tax reform and public finance reform as a whole (changes in the corporate income tax, personal income tax, social security and health insurance, value added tax) /vysvětlovat aktualizace daňové reformy a reformy veřejných financí jako celku (změny v daňovém přiznání právnických a fyzických osob, sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, dani z přidané hodnoty, etc.)/.
  • Explain financial statements /fundovaně vysvětlovat účetní výkazy/.
  • Clarify and explain problems and procedures /objasňovat a vysvětlovat problémy a postupy/.
  • Ask for figures and provide figures /vyžádat si údaje a poskytovat je/.
  • Troubleshoot using a checklist (and explaining company performance) /odhalovat a odstraňovat nedostatky za využití dotazníku (a vysvětlení činnosti společnosti)/.

Prerequisite/Nezbytný předpoklad:

A strong pre-intermediate level of English/CEF standard B 1-2 is required.
Nezbytným požadavkem je dobrá střední znalost angličtiny / CEF standard B 1-2.

Methodology/Metodika:

An interactive style of training with Colleen Kelly of Kelly & Associates will be used to learn and consolidate the skills required in real life situations. Ms. Kelly will provide private, written and verbal individual feedback and participants will have the opportunity to work in pairs and teams to provide short, mini-presentations, to the group.
Colleen Kelly ze společnosti Kelly & Associates využívá interaktivní styl výuky pro osvojení si a upevnění dovedností nezbytných v situacích z reálného života. Paní Kelly poskytne osobní, písemnou i ústní individuální zpětnou vazbu a účastníci kurzu budou mít možnost pracovat ve dvojicích i týmech, aby si připravili krátkou miniprezentaci pro celou skupinu.


ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 6 HODIN.


Place/Místo konání:Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1 /5. patro/.


Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 2 480 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 2 870 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR činí 2 870 Kč včetně 19% DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 2 990 Kč včetně 19 % DPH.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek