Archiv seminářů Komory

Webinář: Účetnictví pro začínající a mírně pokročilé

Termín: 12. 10. - 13. 10. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání:
on-line školení
Cena: 2390 Kč (2390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám bude zaslán e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce.

Lektoři

Ing. Ivana Zatloukalová, účetní poradce s dlouholetou praxí, lektorka účetních a mzdových kurzů

Program

Dvoudenní školení je určeno nejen začínajícím účetním, ale také mírně pokročilým, jež si chtějí ujasnit celou problematiku a získat komplexní přehled o učetnictví podnikatelských subjektů. Posluchači budou rovněž seznámeni s daňovými základy, které by měli znát pro účetní praxi. Pro lepší pochopení problematiky bude výklad doprovázen řadou příkladů. Lektorka upozorní na časté chyby, kterým je potřeba se vyvarovat. Dostatečný prostor bude věnován na dotazy posluchačů.

1. den 

 • Účetnictví
  • základní pojmy, právní úprava účetnictví
  • struktura aktiv a pasiv, bilanční princip
 • Zápisy hospodářských operací
  • aktivní a pasivní účty, podvojnost a souvztažnost
  • účetní a daňové doklady, účetní zápisy
 • Majetek (třída 0)
  • dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek
  • specifikace účtování (pořízení, zařazení, odpisy a vyřazení DLM)
 • Zásoby (třída 1)
  • charakteristika a klasifikace zásob
  • způsoby účtování, materiál na cestě, manka a škody, přebytky, úbytky
  • zásoby vlastní výroby
  • nevyfakturované dodávky materiálu
 • Finanční majetek, pohledávky, závazky (třída 2,3)
  • pokladna, ceniny, bankovní účty, peníze na cestě, krátkodobé úvěry, krátkodobé finanční výpomoci
  • pohledávky, závazky, přijaté a poskytnuté zálohy, kurzové rozdíly
 • Mzdy
  • základní pojmy, specifika mezd, účtování mezd
  • cestovní náhrady, silniční daň

2. den 

 • DPH
  • DPH (účtování, daň na vstupu, daň na výstupu, daňové přiznání, nadměrný odpočet, vlastní daňová povinnost)
 • Časové rozlišení a dohadné položky
 • Vlastní kapitál (učebnice kapitola 13)
  • základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období
  • rozúčtování hospodářského výsledku za běžné účetní období
  • změny základního kapitálu
 • Výsledkové účty
  • náklady, výnosy, účet 710-Výkaz zisku a ztráty, uzavírání účtů
  • otevírání a uzavírání účtů a účetních knih
 • Výsledek hospodaření a daň z příjmů PO
  • výsledek hospodaření před a po zdanění, optimalizace hospodářského výsledku
  • základ daně, daň z příjmů PO
 • Odpovědi na dotazy

 

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

Pro účast na webináři potřebujete pouze obvykle vybavený počítač s reproduktorem nebo sluchátky, aktuální webový prohlížeč (Chrome nebo Moziila Firefox) a internetové připojení.

Na webinář se připojíte jednoduše prostřednictvím odkazu, který Vám bude zaslán e-mailem. E-mail s odkazem obdržíte nejpozději do 12 hodin v den před konáním webináře na e-mailovou adresu, jež jste uvedli v objednávce. Jestliže Vám do uvedené doby e-mail s odkazem nepřijde, zkontrolujte si prosím složku nevyžádané pošty, případně nás kontaktujte na telefon 775 906 870.

Skočit na začátek