Novinky

| 1 | 2...49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Strana 51 z 55, zobrazeno 20 záznamů z celkových 1094, záznamy 1001 až 1020

25. 10. 2006 — ZMĚNY V PLATBÁCH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 1. LEDNA 2007

Upozornění pro OSVČ na změny v platbě zdravotního pojištění platné od 1. ledna 2007. Mění se i vyměřovací základ pro platbu pojistného státem.
Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2007:
a) vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných
Od 1.1. 2007 dochází ke změně platby záloh na pojistné a pojistného u OSVČ.
Podle Nařízení vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 stanovena na 18 809 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0707. Na základě těchto údajů lze vypočítat minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2007 na 10 069,5 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 360 Kč, oproti částce 1 272 Kč, platné od 1. 4. 2006.
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 procentní průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2007 se počítá s částkou 20 139 Kč.
Zálohu ve výši 1 360 Kč musí poprvé za leden 2007 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2007) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2007 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2005 platily v roce 2006 zálohy nižší než 1 360 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

b) vyměřovací základ pro platbu pojistného státem
Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, je 25 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Definice průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství a údaje, z kterých se vychází při jejím výpočtu, jsou uvedeny v předchozím odstavci. Nařízením vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 dochází od 1. 1. 2007 ke zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ za tyto osoby se zvyšuje z 4 709 Kč na částku 5 035 Kč.
Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2007 platit za takové osoby měsíčně pojistné ve výši 680 Kč, místo dosavadních 636 Kč.
Touto změnou dochází od ledna 2007 i ke zvýšení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká, tzn. zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 procent osob se zdravotním postižením.
Zdroj: VZP, 18. 10. 2006

23. 10. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

23. 10. 2006 — Předávání certifikátů

V pátek se uskutečnilo v Michnově paláci v Praze slavnostní předávání certifikátů. Do vyššího stupně postoupilo též 16 členů Komory. Certifikát bilančního účetního převzali Ing. Irena Bobková, Kateřina Burešová, Ing. Natalja Čadová, Ing. Jaromír Hrazdíra, Hana Jirešová, Ing. Eva Krejčová, Renata Mertlová, Ilona Poslušná, Ing. Šárka Straková, Ing. Alena Škodová, Ing. Lubica Volfová a Ing. Jitka Vrbenská. Certifikát účetního experta převzali Ing. Jitka Hermanová, Ing. Svatava Lošťáková a Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D. Blahopřání. LZ

19. 10. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 6. 9. 2006.

13. 10. 2006 — Bulletin

Od 12. října je rozesílán nový bulletin č. 3/2006. Případné nedoručení reklamujte na info@komora-ucetnich.cz nebo telefonicky. LZ

9. 10. 2006 — Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005 a 2006

Kniha je oficiálním překladem International Financial Reporting Standards 2005 (české vydání červen 2006). Rozsah 2 250 stran. Běžná cena 4 990,- Kč, pro členy Komory 4 000,- Kč. V ceně je přeplacený dodatek IFRS 2006 do rozsahu sto stran. Oficiální překlad Dodatek k IFRS 2005 – změny roku 2006 vyšel v říjnu v rozsahu 220 stran. Pro majitele IFRS 2005 stojí 400,- Kč, pro členy Komory 320,- Kč. Knihu si lze objednat i samostatně za cenu 900,- Kč. Objednávky na info@komora-ucetnich.cz. Knihy lze vyzvednout osobně v sekretariátu (Štěpánská 28, Praha 1) nebo budou zaslány na dobírku. Zemánek

4. 10. 2006 — ODKLAD NOVÉHO ZP PRAVDĚPODOBNĚ NEBUDE, MOŽNÁ JEN DÍLČÍ ZMĚNY

Přestože by vláda a podnikatelé odložení nového zákoníku práce uvítali, a to zejména ke sporným ustanovením, která obsahuje, stávající rozložení sil ve sněmovně není takovému kroku nakloněno. Aplikace do praxe bude vzhledem k nejasné formulaci řady ustanovení náročná.
Proto doporučujeme Vaší pozornosti výklad nového zákoníku práce vedený členkou Kolegia expertů AKV Praha a mzdovou auditorkou, Ing. Alenou Chládkovou dne 10. 11. 2006, který je součástí posledního internátního školení letošního roku.
M.V.

4. 10. 2006 — POZOR! ZMĚNA ČASU A MÍSTA KONÁNÍ PŘEDNÁŠKY....

Z organizačních důvodů jsme nuceni přesunout seminář, NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DLE NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2007, který se koná dne 15. 11. 2006 do odpoledních hodin, začátek je stanoven na 15,30 hod. a konec na 20,00 hod.
Z tohoto důvodu se také mění místo konání.
Je jím K-CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1, zasedací místnost č. 16, přízemí budovy C.
Děkujeme za pochopení.
Mv.

3. 10. 2006 — VLÁDA CHCE ODLOŽIT ÚČINNOST NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE

Nový zákoník práce, který má platit od ledna příštího roku, většina podnikatelů odmítá. S odvoláním na průzkum Hospodářské komory, ve kterém svůj názor vyjádřilo 2010 majitelů a manažerů firem, o tom informují Hospodářské noviny. Zákoník práce přinese podle podnikatelů zvýšení nezaměstnanosti, ztížení podmínek pro podnikání a růst moci odborů.

Tři stovky podnikatelů nový zákoník kompletně odmítají. Sedmnáct set jich požaduje normu přepracovat nebo přehodnotit a napravit chyby. Přijmout normu bez výhrad chce jen osm manažerů, tedy 0,4 procenta všech dotázaných.

Zákoník zvyšuje jistoty a ochranu zaměstnanců.
Neadekvátní ochrana zaměstnanců ve výsledku poškozuje právě je, domnívá se šéf Hospodářské komory Jaromír Drábek. Zaměstnavatelé podle něj váhají s přijímáním nových lidí. Růst nezaměstnanosti očekávají s novým zákoníkem dvě třetiny respondentů.

Podnikatelé se obávají i zvyšování vlivu odborů. Devadesát procent firem nesouhlasí například s tím, aby pro nařízení práce přesčas nebo práce v noci byl nezbytný souhlas odborů. Odborům je dána pravomoc zasahovat do chodu firmy, aniž by nesly jakoukoli zodpovědnost, uvedl Drábek.

Vláda chce účinnost nového zákoníku práce o rok odložit. Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase obsahuje nový zákoník sporná ustanovení. Roční odklad by měl umožnit nejvýznamnější nedostatky odstranit. Odboráři však s odkladem platnosti nesouhlasí, není pro to podle nich žádný důvod.

Zákoník prosadila těsně před volbami ČSSD s komunisty; ODS je od začátku proti. Soudí, že předloha snižuje konkurenceschopnost firem, zvyšuje náklady zaměstnavatelů, a v důsledku tak poškodí lidi, kteří práci marně shánějí. Naopak zastánci tvrdí, že jde o moderní předpis, který umožňuje větší smluvní volnost, ale zároveň zachovává nezbytnou úroveň ochrany zaměstnanců.
Zdroj: HN, 3. 10. 2006

3. 10. 2006 — Jazykové vzdělávání

V dubnu předložila Komora na MPSV grantový projekt „Odborné jazykové vzdělávání certifikovaných účetních v regionech“. Projekt byl spojen se žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu „Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací“. Nyní jsme obdrželi z MPSV „Zprávu o výsledcích výběrového řízení“ – náš projekt nebyl vybrán k podpoře. Vyjádření k druhému obdobnému projektu podanému v červnu dosud neznáme. LZ

3. 10. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 29. 6. 2006
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.

25. 9. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání
BULLETIN KCÚ: Bulletin č. 2/2006.

23. 9. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Účetní a daňové souvislosti prodeje podniku
VZDĚLÁVÁNÍ - 9.-11.11.2006: Internátní školení - Daňové řízení, nový zákoník práce a další aktuální témata

22. 9. 2006 — NEZAPOMEŇTE NA UZÁVĚRKU PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE !

Vážení přátelé,

Komora certifikovaných účetních jako hlavní partner soutěže „Účetní roku 2006“, dovoluje si Vás upozornit, že základní kolo bude uzavřeno v pondělí 25. 9. 2006 a případní zájemci mají tedy nejvyšší čas ověřit si své znalosti účetnictví v úvodním testu na http://www.ucetniroku.cz/ .

Soutěž „Účetní roku“ je určena všem občanům České republiky starším 18 let, kteří ovládají účetnictví, bez ohledu na dosažené vzdělání, profesní postavení nebo používaný ekonomický software (soutěž není jakkoli vázána na znalosti konkrétního systému).

„Účetní roku“ je o znalostech a proto budoucí nejlepší účetní ČR prochází celkem třemi koly soutěže. První dvě základní a semifinálové, se odehrávají formou on-line testů znalostí účetnictví na www stránkách akce. Rozhoduje správnost odpovědí soutěžících i jejich rychlost. Sto finalistů se pak utká osobně o titul a ceny formou písemných testů za dohledu odborné poroty na finále, které se již tradičně koná u příležitosti mezinárodního veletrhu Invex…..
Informujte se na http://www.ucetniroku.cz/
Info Marie Vlachová

21. 9. 2006 — SNÍŽENÁ SAZBA DPH U OPRAV A NOVÉ VÝSTAVBY BYTŮ A DOMŮ

Sazba daně z přidané hodnoty u bytové výstavby je v poslední době předmětem častých dotazů. MF ČR proto k této problematice sděluje následující.
Česká republika při rozhovorech o vstupu do EU vyjednala výjimku, podle které je u dodání, převodu a také u oprav, rekonstrukcí a modernizací bytů (tj. u stavebních a montážních prací), rodinných a bytových domů uplatňována snížená sazba DPH ve výši 5 procent. Tato výjimka platí do 31. 12. 2007.
Ministerstvo financí má zájem na tom, aby snížená sazba platila i po tomto datu.
Pětiprocentní DPH u oprav, rekonstrukce a modernizace bytů a domů je řešena v rámci tzv. přílohy K k 6. směrnici, která upravuje pro členské státy EU uplatnění DPH u činností s vysokým obsahem práce. ČR v březnu tohoto roku sdělila Evropské unii svůj zájem uplatňovat sníženou sazbu DPH nejen u oprav bytů, ale i u dalších dvou služeb, kterými jsou - domácí péče o děti, nemocné a zdravotně postižené občany a úklidové práce v domácnostech. K použití snížené sazby DPH v těchto oblastech je zapotřebí souhlas všech členských států EU.
Snížená sazba DPH u nové výstavby bytů a rodinných a bytových domů bude po 31. 12. 2007 řešena v rámci sociální politiky státu.
Ministerstvo financí do konce října předloží vládě ke schválení novou definici bydlení, které bude v rámci této sociální politiky státu podléhat pětiprocentní dani z přidané hodnoty. Zájmem je, aby záběr této definice byl s ohledem na současný stav bytového fondu v ČR a potřebu jeho obnovy co nejširší.
Zdroj: MF ČR, 20. 9. 2006

21. 9. 2006 — VLÁDA SCHVÁLILA VALORIZACE DŮCHODŮ V ROCE 2007

Od ledna 2007 budou starobní důchody v průměru o 500 Kč, tj. o 6,2 procent, vyšší. O stejné procento vzrostou i ostatní druhy důchodů (plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí). O 6,1 procent se zvýší příplatky k důchodu účastníků odboje a politických vězňů.
Rozhodla o tom vláda.
Schválený nárůst zlepší relaci průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě ze 40,9 procent na 41,2 procenta. Průměrný starobní důchod se od příštího roku zvýší ze současných 8 190 Kč na 8 690 Kč. Reálná hodnota průměrného starobního důchodu bude v roce 2007 činit 109,1 procent reálné hodnoty starobního důchodu vypláceného v roce 1989.
Podle zákona o důchodovém pojištění se každý důchod skládá z procentní a základní (je jednotná pro všechny důchodce) výměry. Procentní výměra „starodůchodců“ (důchody přiznané před 1. lednem 1996) se zvýší o 6,6 procent. Procentní výměra „novodůchodců“ (důchody přiznané po 31. prosinci 1995) vzroste o 5,6 procent. Tímto krokem dojde ke snížení rozdílů mezi těmito skupinami důchodců na 278 korun.v Základní výměra důchodu (v současné době 1 470 Kč) se zvedne o 100 korun, tj. o 6,8 procent, na 1 570 Kč. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude se její nárůst týkat i důchodů přiznaných po 31. prosinci 2006.
V příštím roce bude potřeba na navrhované zvýšení důchodů vyčlenit ze státního rozpočtu 16,9 mld. Kč. Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného na důchodové pojištění.
O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým nařízením. O výši valorizace kabinet rozhoduje na základě konečných statistických údajů. Při valorizaci musí vláda zohlednit nejméně 100 procent růstu cen a nejméně 1/3 růstu reálné mzdy. Minimální valorizace důchodů, kterou vyžaduje zákon, by od ledna 2007 činila 4,2 procenta.
Schválená valorizace důchodů v roce 2007 naplňuje základní sociální cíle stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení Evropského společenství, tj. zlepšování životních podmínek občanů České republiky. Zároveň je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Kabinet také rozhodl o zvýšení příplatků k důchodu, a to o 6,1 procent.
Příplatky přiznává a vyplácí hlavně Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich.
Na schválené zvýšení příplatků bude třeba vyčlenit v příštím roce 24 mil. Kč. S uvedenou částkou se počítá v rámci příprav návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Zákon „o odškodnění“ (č. 357/2005 Sb.) má tři části. První se týká příplatku k důchodu, který by měli dostávat účastníci tzv. prvního a druhého odboje, kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod, a také jejich pozůstalí. Druhá část zákona se týká zvláštního příplatku k důchodu, který se mimo jiné vztahuje na poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, kteří pobírají důchod upravený kvůli účasti v národním boji za osvobození za 2. světové války, a dále i na osoby soudně rehabilitované za věznění v 50. letech a za pobyt v táborech nucených prací. Třetí část zákona počítá s jednorázovou peněžní částkou pro účastníky národního boje za osvobození a stanovený okruh pozůstalých – této části se nařízení vlády netýká.
Příplatek k důchodu rehabilitovaných osob upravuje nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. – tohoto příplatku se schválené nařízení vlády týká.
Zdroj: MPSV ČR, 20. 9. 2006

18. 9. 2006 — ÚŘADY PRÁCE PROVEDLY 5 973 KONTROL DODRŽOVÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Během 1. pololetí 2006 provedly úřady práce celkem 5 973 kontrol zaměřených na porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Ve 3 504 případech nezjistily žádné závady. Kontroloři uložili 641 pokut v celkové výši 17 395 524 Kč. Zaměstnavatelé nejčastěji porušovali zákon o zaměstnanosti.
Kontroloři ÚP zjistili celkem 2 333 porušení tohoto právního předpisu. Ve 270 případech firmy zaměstnávaly cizince bez povolení k zaměstnání nebo povolení k pobytu či neinformovaly příslušný úřad práce o tom, že zaměstnávají cizince, u kterého ÚP nevyžaduje povolení k zaměstnání. Zaměstnavatelé ve 246 případech praktikovali tzv. švarc systém.
Pokud jde o dodržování zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (tzv. insolvence), porušili zaměstnavatelé svou povinnost v tomto období v 74 případech. Zákon nejčastěji porušovali tím, že nepředložili příslušnému úřadu práce ve stanovené lhůtě (do 14 dnů) písemný seznam dlužných mzdových nároků všech zaměstnanců.
Kontroloři zjistili, že během prvního pololetí letošního roku se zaměstnavatelé dopustili ve 146 případech diskriminace v oblasti přijímání nových zaměstnanců. Nejvíce porušení se týkalo nerovného zacházení.
Přibližně 54 procent kontrol provedly úřady práce u menších firem, které zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců. Z celkového počtu podniků, kterým uložily pokutu, připadá 63 procent právě na tyto zaměstnavatele. Průměrná výše sankce v tomto sektoru byla 22 150 Kč. Úřady práce ukládají menším firmám pokuty spíše nižší, protože jsou si vědomy toho, že by vyšší částka mohla být v těchto případech likvidační. Cílem je, aby sankce měly spíše motivační charakter a nepřispěly tak ke zhoršení situace na trhu práce. Navíc malé firmy nemají na rozdíl od větších zaměstnavatelů specializované odborníky, kteří by zabezpečovali personální agendu, dostatek informací a často ani dostatek prostředků k zabezpečení této agendy. Úřady práce se proto prostřednictvím kontrol snaží v první řadě zvýšit právní povědomí drobných podnikatelů. Z celkového počtu kontrolovaných firem připadá 33 procent na zaměstnavatele s 25 – 250 zaměstnanci. Pokutu za porušení pracovněprávních předpisů dostalo 10 procent z nich v průměrné výši 36 273 Kč. Podniky s více než 250 zaměstnanci se na celkovém počtu kontrol podílejí přibližně 3 procenty. Sankci uložili kontroloři ve 273 případech. Průměrná výše pokut činila 45 560 Kč. Deset procent kontrolovaných subjektů tvořila veřejná správa. Kontroloři zjistili jen malý počet porušení, která nebyla nijak významná. Uložili 4 pokuty s průměrnou výší 3 125 Kč. Ve státních podnicích úřady práce provedly 44 kontrol a uložily dvě sankce v průměrné výši 4 250 Kč.
Dne 1. července 2005 vstoupil v účinnost zákon o inspekci práce a vznikla zcela nová instituce – Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Současně zanikl Český úřad bezpečnosti práce a jemu podřízené inspektoráty bezpečnosti práce. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů už tedy nespadá výlučně do kompetence úřadů práce.
Od tohoto data kontrolují úřady práce dodržování části pracovněprávních předpisů, které souvisejí s jejich činností, tedy zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Stručně řečeno, zabývají se nelegálním zaměstnáváním, diskriminací zájemců o zaměstnání z jakýchkoliv důvodů, tzv. „švarcsystémem“, zprostředkováním zaměstnání a kontrolou dodržování dalších povinností zaměstnavatelů vyplývajících jim ze zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Do komptence úřadů práce patří také kontrola smluv, na jejichž základě dostávají zaměstnavatelé finance v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Kontroloři ÚP prověřují i čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a čerpání dávek státní sociální podpory.
Inspektoráty práce kontrolují od 1. 7. 2005 dodržování právních předpisů v oblastech uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru, pracovní doby, doby odpočinku, dovolené, překážek v práci, mzdy nebo platu, náhrady mzdy nebo platu, náhrady cestovních výdajů. Dále pak v oblasti bezpečnosti práce a právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti a těch zaměstnanců, kteří především sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu. V kompetenci inspektorátů práce je také kontrola dodržování právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí.
Jednoduše řečeno – úřady práce se zabývají vztahy, které předcházejí pracovnímu poměru, a nelegálním zaměstnáváním a oblastní inspektoráty práce se zabývají porušováním povinností zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního poměru.
Zdroj: MPSV ČR, 14. 9. 2006

14. 9. 2006 — POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Z DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ PRO ÚČELY STANOVENÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ POD

Ministerstvo financí ČR se 1. září 2006 dohodlo s Ministerstvem práce a sociálních věcí na poskytování dodatečných informací z daňového řízení pro účely stanovení státní sociální podpory v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 písm. b) zákona o správě daní a poplatků. Především se jedná o informace, které se týkají poplatníků uplatňujících společné zdanění manželů. Dohodnutý postup předávání takových informací zajistí jejich přenos přímo mezi oběma resorty (převážně elektronicky) bez nutné součinnosti s daňovými subjekty - žadateli o dávky sociální podpory.
Zdroj: MF ČR, 7. 9. 2006

14. 9. 2006 — RODIČOVSKOU DOVOLENOU MOHOU ČERPAT I MUŽI

Prvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc v mateřství, která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 69 procent denního vyměřovacího základu (vypočítává se z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců). Matka samoživitelka a matka, která porodila vícero dětí najednou, pobírá tuto dávku 37 týdnů. Žena může dávku začít pobírat 6, maximálně 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. V době, kdy tuto dávku dostává, je na mateřské dovolené.
V případě, že je PPM nižší než rodičovský příspěvek, doplatí příslušný úřad práce rozdíl do výše rodičovského příspěvku (RP). V kalendářním měsíci, během kterého ženě skončí nárok na peněžitou pomoc v mateřství (například 25. dne v měsíci), má už za tento měsíc nárok na rodičovský příspěvek. Aby žena mohla PPM dostávat, musí být v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní nemocensky pojištěná. V případě, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je nemocensky pojištěná – například nastoupila do zaměstnání v 7. měsíci těhotenství – pak bude dostávat nemocenské 6 týdnů před porodem a pak v šestinedělí. Při uplatňování výplaty peněžité pomoci v mateřství platí stejný postup jako při pobírání nemocenské. To znamená, že se matka musí obrátit na zaměstnavatele nebo příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.
Peněžitou pomoc v mateřství může v současné době dostávat pouze žena. Muž může pobírat tuto dávku v omezeném počtu případů (např. je-li osamělý nebo matka nesmí o dítě ze zdravotních důvodů pečovat). Pokud se partneři dohodnou, že s dítětem zůstane doma muž a matka dítěte nepobírá PPM, bude mu stát od prvního dne vyplácet rodičovský příspěvek. Aby MPSV tuto nerovnost napravilo, zahrnulo do návrhu nového zákona o nemocenském pojištění pozitivní změnu. Podle nové právní úpravy se PPM zvýší na 70 procent denního vyměřovacího základu a budou ji moci čerpat i otcové, a to od 7. týdne věku dítěte, pokud tuto dávku nebude pobírat matka dítěte. Nový zákon vejde v účinnost 1. ledna 2007.
Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou, která zabezpečuje ženu v době těhotenství a mateřství. Proto také vždy platilo pravidlo, že rodičovský příspěvek náleží až poté, co skončí nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Zákon umožňuje souběh těchto dávek jen v případech, kdy je peněžitá pomoc v mateřství nižší než rodičovský příspěvek (ten se poskytuje ve výši rozdílu mezi těmito dávkami) anebo je-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství jen po část měsíce.
Od narození dítěte (pokud matka nepobírá PPM) nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na rodičovské dovolené. Výše dávky činí 1,54násobku životního minima na osobní potřeby rodiče. Dnes je to 3 696 Kč. Na tuto dávku, kterou může pobírat kterýkoli z rodičů, pokud zůstane s dítětem doma, má nárok rodič, který řádně a celodenně pečuje o dítě, a to do čtyř let věku dítěte, nebo do jeho sedmi let, je-li zdravotně postižené. Rodičovská dovolená trvá do tří let věku dítěte. Čtvrtý rok, chce-li být rodič s dítětem doma, musí požádat zaměstnavatele o neplacené volno.
Rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Vyplácejí ho úřady práce (v Praze úřady městských částí). V červnu 2006 ho pobíralo 304 438 lidí. Z toho přibližně 1,4 procent tvořili muži (celkem 4 157).
Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, si mohou neomezeně přivydělávat. Musí však v době této výdělečné činnosti zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou. Děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, mohou navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři hodiny, aniž by jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Od 1. ledna 2007 dojde ke změnám v oblasti sociálních dávek a v souvislosti s tím i ke zvýšení rodičovského příspěvku. Nově budou rodiče pobírat částku odpovídající 40 procent průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře – tedy cca 7 600 Kč měsíčně (výše bude závislá na úrovni této mzdy dosažené v roce 2005).
Zdroj: MPSV ČR, 14. 9. 2006

12. 9. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
VZDĚLÁVÁNÍ - 28.11.2006: 6. Klubový večer pro členy Komory certifikovaných účetních - roční účetní závěrky podvojného účetnictví
- 15.11.2006:Náhrady cestovních výdajů dle nového zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2007

| 1 | 2...49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Skočit na začátek