Novinky

| 1 | 2...49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Strana 51 z 55, zobrazeno 20 záznamů z celkových 1099, záznamy 1001 až 1020

6. 11. 2006 — JEŠTĚ KE KLUBOVÉMU VEČERU NA TÉMA ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

V rámci vzdělávání rozšířila Komora certifikovaných účetních již v loňském roce nabídku vzdělávání formou klubových večerů. Nelze však říci, že se jedná pouze o večer, ale začátek školení je posunut třeba do odpoledních hodin a pokračuje se až do večerních hodin.
V pořadí 5. klubový večer se konal 19. 10. 2006 v budově K Centrum na Senovážném náměstí v Praze 1 a byl věnován problematice „Účetnictví neziskových organizací“.
Vzhledem k tomu, že se jedná o širší spektrum organizací, např. občanská sdružení, politické strany, hnutí, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, SVJ, a další byla přednáška zaměřena především na vymezení zvláštností jednotlivých subjektů nejen z hlediska účetního, ale také právního a daňového.
Přednášejí Ing. Helena Vorbová i v průběhu přednášky odpovídala na dotazy posluchačů z praxe. Zajímavým bodem, kterému by bylo potřeba věnovat příště více času, byly dotace a dary včetně jejich zachycení v účetnictví a vypořádání.
Autor: Ing. Jiřina Kratinová, OSVČ, č. certifikátu 000719


Poznámka z Komory:
S Ing. Vorbovou připravujeme další setkání počátkem příštího roku, bude zaměřeno na souhrn změn z oblasti daňové i účetní pro rok 2007 a přednáška zohlední také ty okruhy témat, o které jste si napsali. Například účtování o majetku, technické zhodnocení, účtování o cenných papírech, čerpání darů, jejich zaúčtování a další.
Rádi uvítáme Vaše náměty a připomínky na vlachova@komora-ucetnich.cz
Děkujeme Vám.
Marie Vlachová

1. 11. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

27. 10. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování (6)
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

26. 10. 2006 — NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD VYDAL PRESTIŽNÍ PŘÍRUČKU

Nejvyšší kontrolní úřad vyhotovil pro kompletaci své informační základny v oblasti účetnictví překlad Příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor pro rok 2005. Jejím obsahem jsou zejména Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSAS) vydané Mezinárodní federací účetních (IFAC), tedy dokumenty v současnosti globálně spolupůsobící na vývoj a reformní úsilí v oblasti účetnictví a výkaznictví veřejné sféry.

Uznání a díky si zaslouží spolupráce s Komorou auditorů ČR. Věřím, že jsme u překládaného díla dosáhli vysoké kvality jeho překladu a že výsledek této práce bude přínosný, podnětný a užitečný mnoha institucím i jednotlivcům. Jsem potěšen, že jsme svým činem Českou republiku zařadili do skupiny zemí, které jako jedny z prvních překlad standardů IPSAS realizovaly. Příručka je zpřístupněna veřejnosti, nezůstává pouze interním materiálem NKÚ, okomentoval vydání příručky prezident NKÚ František Dohnal.

Aby nové standardy mohly přinášet největší účinek, musí být zcela srozumitelné, což znamená, že musí být přeloženy do národního jazyka. Před nedávnem bylo zveřejněno 21 standardů IPSAS přeložených do francouzského a španělského jazyka. Je pro mě obzvláštním potěšením, že mohu nyní uvést český překlad IPSAS, který ČR zařazuje do okruhu pokrokových zemí zasazujících se o transparentnost, vyvozování odpovědnosti a efektivní řízení, uvedl Philippe Adhémar, předseda Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor.

Celý proces organizace překladu, jeho koordinace a zajišťování kvality byl poměrně náročnou záležitostí, na které se jako členové Redakční rady podíleli pracovníci NKÚ, představitelé akademické obce (VŠ ekonomická) a význačné osobnosti účetní profese. Odbornou revizi překladu standardů IPSAS provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad, 23. 10. 2006

26. 10. 2006 — IFRS 2006

Dodatek oficiálního překladu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2006 je připraven k distribuci. Rozsah 220 stran. Cena pro majitele IFRS 2005 činí 400,- Kč (členové Komory 320,- Kč). Knihu lze objednat i samostatně za 900,- Kč. Připomínám, že členové Komory mají na obě knihy slevu dohromady 1070,- Kč. Objednávky na info@komora-ucetnich.cz. LZ

25. 10. 2006 — ZMĚNY V PLATBÁCH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 1. LEDNA 2007

Upozornění pro OSVČ na změny v platbě zdravotního pojištění platné od 1. ledna 2007. Mění se i vyměřovací základ pro platbu pojistného státem.
Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2007:
a) vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných
Od 1.1. 2007 dochází ke změně platby záloh na pojistné a pojistného u OSVČ.
Podle Nařízení vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 stanovena na 18 809 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0707. Na základě těchto údajů lze vypočítat minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2007 na 10 069,5 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 360 Kč, oproti částce 1 272 Kč, platné od 1. 4. 2006.
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 procentní průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a pro rok 2007 se počítá s částkou 20 139 Kč.
Zálohu ve výši 1 360 Kč musí poprvé za leden 2007 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2007) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2007 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2005 platily v roce 2006 zálohy nižší než 1 360 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

b) vyměřovací základ pro platbu pojistného státem
Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, je 25 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Definice průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství a údaje, z kterých se vychází při jejím výpočtu, jsou uvedeny v předchozím odstavci. Nařízením vlády č. 462/2006 Sb. ze dne 20. září 2006 dochází od 1. 1. 2007 ke zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ za tyto osoby se zvyšuje z 4 709 Kč na částku 5 035 Kč.
Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2007 platit za takové osoby měsíčně pojistné ve výši 680 Kč, místo dosavadních 636 Kč.
Touto změnou dochází od ledna 2007 i ke zvýšení odpočtu pro pojištěnce, jichž se od března 2005 odpočet týká, tzn. zaměstnanců pobírajících invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 procent osob se zdravotním postižením.
Zdroj: VZP, 18. 10. 2006

23. 10. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání.

23. 10. 2006 — Předávání certifikátů

V pátek se uskutečnilo v Michnově paláci v Praze slavnostní předávání certifikátů. Do vyššího stupně postoupilo též 16 členů Komory. Certifikát bilančního účetního převzali Ing. Irena Bobková, Kateřina Burešová, Ing. Natalja Čadová, Ing. Jaromír Hrazdíra, Hana Jirešová, Ing. Eva Krejčová, Renata Mertlová, Ilona Poslušná, Ing. Šárka Straková, Ing. Alena Škodová, Ing. Lubica Volfová a Ing. Jitka Vrbenská. Certifikát účetního experta převzali Ing. Jitka Hermanová, Ing. Svatava Lošťáková a Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D. Blahopřání. LZ

19. 10. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 6. 9. 2006.

13. 10. 2006 — Bulletin

Od 12. října je rozesílán nový bulletin č. 3/2006. Případné nedoručení reklamujte na info@komora-ucetnich.cz nebo telefonicky. LZ

9. 10. 2006 — Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005 a 2006

Kniha je oficiálním překladem International Financial Reporting Standards 2005 (české vydání červen 2006). Rozsah 2 250 stran. Běžná cena 4 990,- Kč, pro členy Komory 4 000,- Kč. V ceně je přeplacený dodatek IFRS 2006 do rozsahu sto stran. Oficiální překlad Dodatek k IFRS 2005 – změny roku 2006 vyšel v říjnu v rozsahu 220 stran. Pro majitele IFRS 2005 stojí 400,- Kč, pro členy Komory 320,- Kč. Knihu si lze objednat i samostatně za cenu 900,- Kč. Objednávky na info@komora-ucetnich.cz. Knihy lze vyzvednout osobně v sekretariátu (Štěpánská 28, Praha 1) nebo budou zaslány na dobírku. Zemánek

4. 10. 2006 — ODKLAD NOVÉHO ZP PRAVDĚPODOBNĚ NEBUDE, MOŽNÁ JEN DÍLČÍ ZMĚNY

Přestože by vláda a podnikatelé odložení nového zákoníku práce uvítali, a to zejména ke sporným ustanovením, která obsahuje, stávající rozložení sil ve sněmovně není takovému kroku nakloněno. Aplikace do praxe bude vzhledem k nejasné formulaci řady ustanovení náročná.
Proto doporučujeme Vaší pozornosti výklad nového zákoníku práce vedený členkou Kolegia expertů AKV Praha a mzdovou auditorkou, Ing. Alenou Chládkovou dne 10. 11. 2006, který je součástí posledního internátního školení letošního roku.
M.V.

4. 10. 2006 — POZOR! ZMĚNA ČASU A MÍSTA KONÁNÍ PŘEDNÁŠKY....

Z organizačních důvodů jsme nuceni přesunout seminář, NÁHRADY CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DLE NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2007, který se koná dne 15. 11. 2006 do odpoledních hodin, začátek je stanoven na 15,30 hod. a konec na 20,00 hod.
Z tohoto důvodu se také mění místo konání.
Je jím K-CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1, zasedací místnost č. 16, přízemí budovy C.
Děkujeme za pochopení.
Mv.

3. 10. 2006 — VLÁDA CHCE ODLOŽIT ÚČINNOST NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE

Nový zákoník práce, který má platit od ledna příštího roku, většina podnikatelů odmítá. S odvoláním na průzkum Hospodářské komory, ve kterém svůj názor vyjádřilo 2010 majitelů a manažerů firem, o tom informují Hospodářské noviny. Zákoník práce přinese podle podnikatelů zvýšení nezaměstnanosti, ztížení podmínek pro podnikání a růst moci odborů.

Tři stovky podnikatelů nový zákoník kompletně odmítají. Sedmnáct set jich požaduje normu přepracovat nebo přehodnotit a napravit chyby. Přijmout normu bez výhrad chce jen osm manažerů, tedy 0,4 procenta všech dotázaných.

Zákoník zvyšuje jistoty a ochranu zaměstnanců.
Neadekvátní ochrana zaměstnanců ve výsledku poškozuje právě je, domnívá se šéf Hospodářské komory Jaromír Drábek. Zaměstnavatelé podle něj váhají s přijímáním nových lidí. Růst nezaměstnanosti očekávají s novým zákoníkem dvě třetiny respondentů.

Podnikatelé se obávají i zvyšování vlivu odborů. Devadesát procent firem nesouhlasí například s tím, aby pro nařízení práce přesčas nebo práce v noci byl nezbytný souhlas odborů. Odborům je dána pravomoc zasahovat do chodu firmy, aniž by nesly jakoukoli zodpovědnost, uvedl Drábek.

Vláda chce účinnost nového zákoníku práce o rok odložit. Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase obsahuje nový zákoník sporná ustanovení. Roční odklad by měl umožnit nejvýznamnější nedostatky odstranit. Odboráři však s odkladem platnosti nesouhlasí, není pro to podle nich žádný důvod.

Zákoník prosadila těsně před volbami ČSSD s komunisty; ODS je od začátku proti. Soudí, že předloha snižuje konkurenceschopnost firem, zvyšuje náklady zaměstnavatelů, a v důsledku tak poškodí lidi, kteří práci marně shánějí. Naopak zastánci tvrdí, že jde o moderní předpis, který umožňuje větší smluvní volnost, ale zároveň zachovává nezbytnou úroveň ochrany zaměstnanců.
Zdroj: HN, 3. 10. 2006

3. 10. 2006 — Jazykové vzdělávání

V dubnu předložila Komora na MPSV grantový projekt „Odborné jazykové vzdělávání certifikovaných účetních v regionech“. Projekt byl spojen se žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu „Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací“. Nyní jsme obdrželi z MPSV „Zprávu o výsledcích výběrového řízení“ – náš projekt nebyl vybrán k podpoře. Vyjádření k druhému obdobnému projektu podanému v červnu dosud neznáme. LZ

3. 10. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Zápis z jednání KV KDP - 29. 6. 2006
AKTUALITY - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví.

25. 9. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
ZAMĚSTNÁNÍ - Nabídka zaměstnání
BULLETIN KCÚ: Bulletin č. 2/2006.

23. 9. 2006 — Novinky na stránkách

K dnešnímu dni byly na stránky Komory účetních přidány následující novinky:
METODIKA - Účetní a daňové souvislosti prodeje podniku
VZDĚLÁVÁNÍ - 9.-11.11.2006: Internátní školení - Daňové řízení, nový zákoník práce a další aktuální témata

22. 9. 2006 — NEZAPOMEŇTE NA UZÁVĚRKU PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE !

Vážení přátelé,

Komora certifikovaných účetních jako hlavní partner soutěže „Účetní roku 2006“, dovoluje si Vás upozornit, že základní kolo bude uzavřeno v pondělí 25. 9. 2006 a případní zájemci mají tedy nejvyšší čas ověřit si své znalosti účetnictví v úvodním testu na http://www.ucetniroku.cz/ .

Soutěž „Účetní roku“ je určena všem občanům České republiky starším 18 let, kteří ovládají účetnictví, bez ohledu na dosažené vzdělání, profesní postavení nebo používaný ekonomický software (soutěž není jakkoli vázána na znalosti konkrétního systému).

„Účetní roku“ je o znalostech a proto budoucí nejlepší účetní ČR prochází celkem třemi koly soutěže. První dvě základní a semifinálové, se odehrávají formou on-line testů znalostí účetnictví na www stránkách akce. Rozhoduje správnost odpovědí soutěžících i jejich rychlost. Sto finalistů se pak utká osobně o titul a ceny formou písemných testů za dohledu odborné poroty na finále, které se již tradičně koná u příležitosti mezinárodního veletrhu Invex…..
Informujte se na http://www.ucetniroku.cz/
Info Marie Vlachová

21. 9. 2006 — SNÍŽENÁ SAZBA DPH U OPRAV A NOVÉ VÝSTAVBY BYTŮ A DOMŮ

Sazba daně z přidané hodnoty u bytové výstavby je v poslední době předmětem častých dotazů. MF ČR proto k této problematice sděluje následující.
Česká republika při rozhovorech o vstupu do EU vyjednala výjimku, podle které je u dodání, převodu a také u oprav, rekonstrukcí a modernizací bytů (tj. u stavebních a montážních prací), rodinných a bytových domů uplatňována snížená sazba DPH ve výši 5 procent. Tato výjimka platí do 31. 12. 2007.
Ministerstvo financí má zájem na tom, aby snížená sazba platila i po tomto datu.
Pětiprocentní DPH u oprav, rekonstrukce a modernizace bytů a domů je řešena v rámci tzv. přílohy K k 6. směrnici, která upravuje pro členské státy EU uplatnění DPH u činností s vysokým obsahem práce. ČR v březnu tohoto roku sdělila Evropské unii svůj zájem uplatňovat sníženou sazbu DPH nejen u oprav bytů, ale i u dalších dvou služeb, kterými jsou - domácí péče o děti, nemocné a zdravotně postižené občany a úklidové práce v domácnostech. K použití snížené sazby DPH v těchto oblastech je zapotřebí souhlas všech členských států EU.
Snížená sazba DPH u nové výstavby bytů a rodinných a bytových domů bude po 31. 12. 2007 řešena v rámci sociální politiky státu.
Ministerstvo financí do konce října předloží vládě ke schválení novou definici bydlení, které bude v rámci této sociální politiky státu podléhat pětiprocentní dani z přidané hodnoty. Zájmem je, aby záběr této definice byl s ohledem na současný stav bytového fondu v ČR a potřebu jeho obnovy co nejširší.
Zdroj: MF ČR, 20. 9. 2006

| 1 | 2...49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Skočit na začátek